Af advokat Anja Ristorp Heidelberg

Indledning

Bygherrernes og entreprenørernes mulighed for at opnå finansiering og kredit hos ban- kerne er som følge af finanskrisen blevet mere og mere vanskelig. Det har betydet, at li- kviditetspresset er blevet større, og det har heller ikke hjulpet, at antallet af konkurser i byggebranchen er rekord høj.

Ingen af parterne vil risikere tab som følge af medkontrahentens økonomiske vanske- ligheder. Derfor bør entreprenørens opmærksomhed på bygherrens betalingsevne være skærpet. Tilsvarende bør bygherrens opmærksomhed på entreprenørens afregninger i forhold til det udførte arbejde være skærpet.

Imidlertid medfører den øgede fokusering på betalingerne, at parterne oftere bliver uenige om betalingens størrelse, og i visse tilfælde hele kravet (eks. ekstraarbejder). Derved aktualiseres spørgsmålet om, hvorledes betalingstvisten skal afgøres. I denne artikel vil du få et overblik over de gældende regler.

 

For hele artiklen, download PDF.