Fagentreprise synes at vinde større udbredelse, særligt i kommende byggesager. Vi sætter i nyhedsbrevet fokus på de gode råd, når man vælger fagentreprise.

Ved fagentreprise udfører fagentreprenørerne, arbejderne på baggrund af bygherrens projektmateriale. Til forskel fra en hovedentreprise indgår bygherren entrepriseaftaler med hver enkelt fagentreprenør. Det er således alene bygherren, der har den styringsmæssige og økonomiske risiko i forhold til fagentreprenørerne.

Når en entreprise udføres i rene fagentrepriser, er der en række forhold, som både bygherren og fagentreprenørerne skal overveje. Vi har tre gode råd, som byggeriets parter bør tage i betragtning, når et byggeri udføres i rene fagentrepriser:

Se artikel om totalentreprise her 

1. Selvstændigt udbud af byggeledelsen

At styre en byggesag med mange fagentreprenører er en svær opgave. Det kræver væsentlig og dybdegående indsigt i udbuds og projektmaterialet samt alle byggeriets faser, herunder i særdeleshed en løbende ajourføring og tæt kontrol af byggesagens økonomi og tidsplan.

Ved et selvstændigt udbud af byggeledelse vil bygherren i højere grad kunne tilføre byggeriet kontrol og styring med det resultat, at tids- og økonomiske tab formindskes eller måske helt undgås. Dels fordi opgaven koncentreres og således ikke sammenblandes med øvrige opgaver hos rådgiveren, fx en tilsynsfunktion. Dels fordi bygherren i udbudsprocessen kan fastsætte kriterier til byggeledelsens erfaring og kvalifikationer mv., der med fordel kan skræddersys til det konkrete byggeri.

Bygherren kan endvidere overveje, om byggeledelsen skal sammensættes af flere rådgivere, der besidder hver sine kompetencer indenfor professionel byggestyring. Det kan sikre, at byggeledelsen besidder både en stor teknisk indsigt samt evnen til at udøve effektiv risk management, dvs. evnen til at planlægge aktivitetsrækkefølgen hensigtsmæssigt i forhold til tid og økonomi, herunder kalkulere risikoen for og de økonomiske konsekvenser ved en konkret aktivitets forsinkelse. Dermed kan disse risici indarbejdes i tidsplanen.

2. Fælles projektgranskningsmøder

Det følger af AB 92 § 11, stk. 1, at bygherren i udbudsmaterialet kan bestemme, at entreprenørerne skal deltage i projektgranskning. Dette anbefales – især i større byggesager – hvilket også er i entreprenørernes interesse.

Hvis arbejderne udføres i (mange) fagentrepriser, bør bygherren afholde fælles projektgranskningsmøder, hvor alle fagentreprenørerne skal deltage, og hvor i særdeleshed projektets grænseflader mellem de enkelte fagentrepriser gennemgås nøje. På et meget tidligt tidspunkt i processen tvinges byggesagens parter således til at vurdere, hvorvidt fagentreprenørernes interne arbejdstidsplaner og udførelsesprocesser kan gennemføres som planlagt, eller om de måtte kollidere med en eller flere af de øvrige fagentreprenørers planlagte aktivitetsrækkefølger.

Hertil kommer, at de enkelte fagentreprenører – med hver deres kompetencer – på et tidligt stadie i byggesagsforløbet får dannet sig et fælles overblik over, hvorvidt der måtte være fejl og mangler ved projektmaterialet. En fælles gennemgang på tværs af fagene må formodes at højne sandsynligheden for, at eventuelle fejl og mangler i projektet opdages allerede i projektgranskningsfasen og ikke først i den senere udførelsesfase. Projektmangler, der først opdages i udførelsesfasen, vil typisk påføre byggeriet større forsinkelse og økonomiske tab end projektmangler, der opdages i den forudgående projektgranskningsfase, idet byggesagens parter da i højere grad har mulighed for at korrigere, fx ved forudgående at ændre på aktivitetsrækkefølgen hos (nogle af) de enkelte fagentreprenører.

Det bemærkes, at projektgranskning i udgangspunktet ikke påvirker ansvarsforholdene, uanset om entreprenørernes gennemgang medfører ændringer i projektet. Rådgiver er derfor en vigtig samarbejdspartner ved projektgranskring.

3. Fælles byggemøder med deltagelse af alle fagentreprenørerne

Ikke alle byggemøder er tilrettelagt således, at alle fagentreprenører kan eller skal deltage i (alle) byggemøderne. Bygherre kan med fordel overveje at bestemme i udbudsmaterialet, at alle fagentreprenørerne, fx minimum én gang om måneden, skal deltage i et fælles byggemøde, hvor alle byggesagens parter er repræsenteret.

Hensigten er maksimal gennemsigtighed i byggesagsforløbet, og at byggesagens parter løbende holder hinanden ajourført og orienteret om byggesagens fremdrift, således at risikobetonede elementer i byggeprocessen, herunder eventuelle kollisioner i fagentreprenørernes arbejdstidsplaner og/eller mangler i projektet konstateres og håndteres på det tidligst mulige tidspunkt – typisk med tids- og økonomiske besparelser til følge. Det har endvidere den konsekvens, at risikoen for at tvister opstår mellem bygherren og/eller fagentreprenørerne inter partes minimeres, hvilket er i alle parters interesse.