Molt Wengel har tidligere lavet et nyhedsbrev med reglerne om forsinkelse og betaling i AB 92 og AB 18, som giver byggeriets parter mulighed for selv at løse den nuværende situation med corona/Covid-19.

Du kan læse det tidligere nyhedsbrev fra d. 12 marts 2020 omkring Corona her

Vi sluttede af med at anbefale, at bygherrer og entreprenører hurtigst muligt taler med hinanden om, hvordan I håndterer situationen. Det er vigtigt for alle, herunder dit projekt, at parterne i fællesskab lykkes med at komme igennem den vanskelige periode. Det er stensikkert, at det ikke nytter meget at have retten på sin side i disse situationer: Entreprenøren vil have svært ved at bevise sit tab i anledning af en forsinkelse, og bygherren vil typisk blive påført større omkostninger, end en dagbod kan dække. Voldgiftsnævnet er åbent, men er ligesom alle andre påvirket.

Derfor kan det give god mening alt efter din situation at styrke din dialog med din bygherre/entreprenør. Så spørg ind til, hvordan forholder de respektive parter sig? Alt efter hvad I bliver enige om, så kan du have brug for at lave en aftale. Vi er kommet med nogle gode råd alt efter jeres situation:

1. Følg myndighedernes krav og anbefalinger

Følg først og fremmest myndighedernes krav og anbefalinger her: politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne

2. Vær proaktiv om, hvad der skal ske med jeres byggeri

Måske ved du allerede, hvad der skal ske med dit byggeri. Ellers vil vi anbefale dig at få en udarbejdet en plan. Et godt udgangspunkt er at afveje helt overordnet konsekvenserne ved, at dit byggeri ikke fortsætter. Kan det påvirke andre aftaler, og hvordan håndteres disse ved forsinkelse?

Nedenfor er der lidt råd til dig, alt efter hvad jeres beslutning er. Der kan være mange individuelle hensyn, men måske kan overvejelserne nedenfor giver dig et udgangspunkt.

Hvis I er enige om at fortsætte byggepladsen


• Sørg for at drøfte, hvordan en proaktiv godkendelse af entreprenørens betalingskrav kan ske, så byggeledelsen er tryg ved at godkende betalingsanmodninger fra entreprenøren, så effektivt som muligt
• I AB 18 § 36, stk. 1 er der mulighed for, at entreprenøren kan få betaling to gange hver måned. Selvom I ikke har aftalt AB 18, men AB 92, så kan bygherren og entreprenøren godt blive enige om en ændring af betalingsreglerne. Bygherren må også gerne betale før forfaldstid uden, at aftalen i øvrigt er blevet ændret
• Sørg for at opdatere ændringsloggen (hvis I ikke har en, så lav en) og opdatere jeres tidsplaner
• Vær proaktiv om, hvad I skal gøre, hvis byggepladsen bliver standset som følge af påbud eller sygdom
• Bliv enige om stadet som det er nu og følg løbende op

Hvis I er enige om at fortsætte byggeriet, men med nedsat produktivitet


• Aftal en ny tidsplan med nye sanktionsbærende terminer
• Se ovenfor omkring betaling
• Juster en evt. betalingsplan
• Sørg for at opdatere ændringsloggen (hvis I ikke har en, så lav en) og opdatere jeres tidsplaner
• Vær proaktiv om, hvad I skal gøre, hvis byggepladsen bliver standset som følge af påbud eller sygdom.
• Bliv enige om stadet som det er nu og følg løbende op

Hvis I er enige om at standse byggeriet midlertidigt


• Bliv enige om stadet
• Bliv enige om hvilke udgifter som betales af bygherren eller af entreprenøren
• Se vores tidligere nyhedsbrev om forskellen mellem tidsfristforlængelse og betaling for forlænget byggetid
• Det kan være, at entreprenøren får ret til tidsfristforlængelse, og bygherren betaler for et fastsat beløb pr. uge/dag, og at det også gælder ved en evt. forlængelse.
• Bliv enige om, hvor lang tid byggeriet lukkes ned og aftal en ny tidsplan med nye sanktionsbærende terminer. Alternativt bliv enige om, hvad der skal til for at starte byggeriet op igen, og hvordan en justeret tids- og betalingsplan kan se ud
• Beskyt byggeriet mod skader, tyveri og hærværk
• Få en dialog med det forsikringsselskab, som har tegnet all-risk/kombineret entrepriseforsikringen om, hvad de har af krav til sikring

3. Vær proaktiv om løsningen af evt. tvister

Ved uenighed så overvej evt. en opmandsafgørelse som f.eks. efter AB 18 § 68. Du/I behøver ikke bruge en opmand, som Voldgiftsnævnet har udpeget, hvis I er mere trygge, og det går hurtigt i forhold til fælles at udpege en opmand. I skal blot være enige om at aftale spillereglerne. Lad dig inspirere af AB 18 § 68.

4. Inddrag jeres viden i nye udbud

Til eksempel bør I, med udgangspunkt i jeres aftalegrundlag, håndtere situationen i direkte tale, så risikotillægget hos entreprenøren holdes nede. Eksempelvis få prissat byggeplads pr. måned, evt. med fordeling ved forsinkelse på grund af Corona-situationen.

Vær opmærksom på at opdatere PSS’en (sikkerhed og sundhed) med de nye tiltag fra sundhedsmyndighederne.

Hvis I ikke udbyder efter AB 18, så overvej alligevel at indbygge en opmandsafgørelse efter AB 18 § 68.

5. Få styr på forsikringer og sikkerhedsstillelser

All-risk, kombinerede entrepriseforsikringer og projektforsikringer er sædvanligvis tegnet for en periode. Hvis der er risiko for, at forsikringsperioden udløber så få dialog med jeres forsikringsselskab omkring forlængelse. Vær sikker på, at alle sikkerhedsstillelser er på plads, og vær opmærksom på evt. fravigelser ift standarderne.

Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, eller spørgsmål til en konkret problemstilling, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på info@mowe.dk eller på +45 7022 4999

Nyhedsbrevet er skrevet af Christian Molt Wengel