Det er almindeligt kendt i byggebranchen, at meget få byggerier gennemføres uden, at bygherren og entreprenøren drøfter berettigelsen af ekstrakrav samt den dokumentation for kravene entreprenøren præsenterer bygherren for.

Entreprisekontrakterne indeholder ofte en bestemmelse om, hvilken dokumentation entreprenøren skal vedlægge sine fakturaer for ekstraarbejder, så bygherren via dokumentationen kan kontrollere faktureringen. Det forhindrer dog ikke, at der kan opstå tvist om, hvilken dokumentation bygherren kan kræve fremlagt.

Voldgiftsretten har senest i kendelsen KFE2010.078 haft lejlighed til at vurdere kvaliteten af den dokumentation entreprenøren fremlagde for sine krav.

Entreprisekontrakten indeholdt følgende bestemmelse om betaling for det udførte arbejde:

Entreprisen udføres i regning, således at alle netto omkostninger (underentreprenør, lønninger, materialer & materiel, dette gælder også eget materiel) tillægges et tillæg på 10%, til entreprenørens fortjeneste og administration.

Opgørelser og dokumentation i form af faktura, lønsedler mv. over alle arbejder skal fremsendes 1. gang hver måned for medgåede tid og materialer/materiel til godkendelse, og dette danner grundlag for fakturering…”

Bygherren havde gentagne gange meddelt entreprenøren, at de fremsendte fakturaer ikke kunne godkendes, da der ikke var vedlagt tilstrækkelig dokumentation i henhold til entreprisekontrakten.

Entreprenøren fastholdt, at han havde sendt tilstrækkelig dokumentation for kravene, og indbragte derfor sagen for voldgiftsretten.

Voldgiftsretten udtalte, at således som entreprisekontrakten var formuleret for så vidt  angik afregning, fandt voldgiftsretten, at entreprenøren ikke havde fremlagt den fornødne dokumentation for den del af kravet, der oversteg de beløb bygherren allerede havde betalt. Entreprenøren fik derfor ikke medholdt i sine krav og sin påstand om, at han havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation.

Kendelsen er en bekræftelse på det almindelige princip om, at der for regningsarbejder gælder, at der skal betales det beløb entreprenøren kræver, medmindre bygherren kan godtgøre, at kravet er urimeligt. I den vurdering kræves det imidlertid, at der foreligger et dokumentationsmateriale, der gør det muligt at vurdere rimeligheden i kravet.

 

Har du spørgsmål til tvister om ekstraarbejder eller andre entrepriseretlige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister på tlf. 7022 4999 eller mail info@mowe.dk.