Udgivet i oktober 2015

 

Indledning

Bygherrernes og entreprenørernes mulighed for at opnå finansiering og kredit hos bankerne er som følge af finanskrisen blevet mere og mere vanskelig. Det har betydet, at likviditetspresset er blevet større, og det har heller ikke hjulpet, at antallet af konkurser i byggebranchen er rekord høj.

Ingen af parterne vil risikere tab som følge af medkontrahentens økonomiske vanskeligheder. Derfor bør entreprenørens opmærksomhed på bygherrens betalingsevne være skærpet. Tilsvarende bør bygherrens opmærksomhed på entreprenørens afregninger i forhold til det udførte arbejde være skærpet.

Imidlertid medfører den øgede fokusering på betalingerne, at parterne oftere bliver uenige om betalingens størrelse, og i visse tilfælde hele kravet (eks. ekstraarbejder). Derved aktualiseres spørgsmålet om, hvorledes betalingstvisten skal afgøres. I denne artikel vil du få et overblik over de gældende regler.

 

For hele artiklen, download PDF.