Ændringerne i ABR 18 støttes nu op af et nyt udkast til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab 2018 (''YBL''). I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på et par særligt interessante punkter i den nye Ydelsesbeskrivelse.

Den nye ydelsesbeskrivelse erstatter den tidligere Byggeri og Planlægning 2012 og er især afstedkommet af de nye regler i ABR 18 og AB 18. Desuden har det nye bygningsreglement 2018 haft stor betydning. YBL 2018 forventes at træde i kraft i endelig form samtidig med de nye AB-regler den 1. januar 2019. Den nye titel skal tydeliggøre, at beskrivelsen også omfatter de landskabsarbejder, der knytter sig til et byggeri.

Ensretning og overensstemmelse

Med den nye ydelsesbeskrivelse sikres det, at der er sammenhæng med beskrivelsen af rådgiverydelser i ABR 18 og AB 18, hvor reguleringen er både ny og mere detaljeret i forhold til ABR 89 og AB 92. Desuden sikres det, at der anvendes den samme terminologi.

I relation til det nye bygningsreglement 2018 sørger YBL 2018 for at anvende ikke kun samme terminologi, men også samme referencer som bygningsreglementet. Det gælder fx for ydelser, der påhviler de certificerede rådgivere inden for brand og statik.

For mange bygherrer er rettidig involvering af driften en væsentlig faktor i et vellykket byggeprojekt. Ikke mindst for de offentlige og almene bygherrer, der bygger for at drifte i mange år fremover. Den nye YBL 2018 understøtter behovet for italesættelse af driften ved bl.a. at have underafsnit om netop drift. Se eksempel på kravene allerede i idéoplægget punkt 1.1.2, hvor idéoplægget skal indeholde bygherrens eventuelle krav og ønsker til byggeriets idriftsættelse og drift.

Kapitlet om byggeprogrammet er udvidet med det formål, at byggeprogrammet sammen med rådgiveraftalen kan udgøre et tilstrækkeligt klart grundlag for rådgiverens ydelser og tilbud[1]. Det understreger, at det er bygherrens opgave at sikre et klart og entydigt udbudsmateriale til rådgiverudbuddet – en opgave, bygherren ellers bedst kender fra AB 92 § 2, stk. 2 for entreprisekontrakter.  At der med ABR 18 og den nye YBL 18 formentlig vil ske en ændring i samarbejdet mellem bygherre og rådgiver understreges måske særligt ved, at vilkåret i ABR 89 om at rådgiveren er bygherrens tillidsmand, ikke er videreført i ABR 18.

YBL 18 er som tidligere opdelt i forskellige faser. I ABR 18 er det imidlertid frivilligt, om man ønsker at benytte faseinddelt rådgivning eller ej, herunder hvordan man inddeler faserne. Vælger man at benytte faseinddelt rådgivning, er der dog tilknyttet en række konsekvenser, bl.a. i forhold til reklamation over mangler ved rådgiverens arbejde, godkendelse og igangsættelse af næste fase m.v. Ved at henvise til YBL 18 i sin rådgiveraftale må man forstå, at rådgivningen skal udføres i overensstemmelse med den beskrevne faseopdeling i YBL 18. Derfor må både bygherre og rådgiver gøre sig klart, hvilke konsekvenser det har at anvende YBL 18 som en del af sit ABR 18-aftalegrundlag. Vi har beskrevet et par af konsekvenserne i det tidligere nyhedsbrev ”ABR 18 – de nye rådgiveraftaler”.

Udbuds- og udførelsesprojekt

Den tidligere hovedprojektfase opdeles i YBL 18 i to faser. Den første fase kaldes udbudsprojekt, og her fastlægges grundlaget for entrepriseudbuddet (svarer til det tidligere hovedprojekt). Den anden fase kaldes udførelsesprojekt, og her fremgår det, hvordan rådgivere og entreprenør(er) sammen når frem til det endelige projekt, der danner grundlag for udførelsen. En del af den ydelse lå tidligere i projektopfølgningen.

Opdelingen er mere tidssvarende. Men det er vigtigt, at det både i rådgiveraftalen og entrepriseudbuddet bliver beskrevet tydeligt, hvordan rådgiveren og entreprenøren i samspil skaber projekteringen, og hvor ansvaret ligger.

YBL 18 har som bilag 1 en liste over de mest almindelige funktionsudbud. Med den præcisering i et bilag til ydelsesbeskrivelsen vil rådgiver formentlig kunne udbyde de nævnte områder som funktionsudbud uden nærmere aftale med bygherren. Det indebærer i praksis, at rådgiver kan udbyde den pågældende ydelse på baggrund af projektforslaget suppleret med funktionskrav. Listen omfatter bl.a. elevatoranlæg, brandalarmeringsanlæg, systemprodukter og katalogvarer.

I sidste måneds nyhedsbrev kom vi ind på den nye regel i ABR 18 omkring konventionalbod ved rådgiverens projektmangler. Det bliver interessant at se, hvordan man i praksis løfter bevisbyrden for, hvem der er ansvarlig for projektmangler i de tilfælde, hvor rådgiveren og entreprenøren projekterer sammen.

Du kan se hele høringsudkastet for YBL 18 her.

Digitalt byggeri – Digital projektering

En stor del af rådgiverens arbejde foregår i dag digitalt, og 2018-revisionen giver også på dette punkt ydelsesbeskrivelsen en længere ventet opdatering. De digitale leverancer i hver fase fremgår nu klart. Det svarer til, hvordan det tidligere har været beskrevet, hvilke tegninger og beskrivelser der hørte til en given fase. Bestemmelserne om digital projektering sigter på såvel 3D bygningsmodeller som projektering i 2D og anden projektdokumentation.

Med den nye YBL 2018 er beskrivelsen af rådgiverens ydelser blevet mere tidssvarende, og ydelsesbeskrivelsen tager især fat på samspillet mellem rådgiver og entreprenør under projekteringen. Vi hjælper gerne med at opdatere dig og din organisation på YBL 2018. Det vil være naturligt i forbindelse med det implementeringsarbejde, der ligger i de nye AB-regler.

Vil du vide mere?

Advokat Anja Ristorp Heidelberg fortæller med en praktisk vinkel om ændringerne i den nye ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 på en gratis briefing den 31. maj 2018 kl. 14.00-16.00. Tilmeld dig briefingen her.

Hvis du har spørgsmål til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte advokat Kristina Ledertoug Wartacz eller advokat Anja Ristorp Heidelberg.

[1] Jf. høringsnotat YBL2018 udgivet af Danske Ark og FRI