I dette nyhedsbrev fokuserer vi på, hvor særligt offentlige bygherrer skal være opmærksomme i forhold til fravigelser og tilføjelser, når de opdaterer deres aftaler fra AB 92 til AB 18.

Er dine tidligere fravigelser og tilføjelser til AB 92 stadig relevante?

Ifølge fastpriscirkulæret skulle bygherrer anvende AB 92 ved offentligt og alment støttet byggeri. Det har dog været ganske almindeligt, at mange bygherrer alligevel brugte – endda nogle gange ganske omfattende – fravigelser og tilføjelser til AB 92.

Baggrunden og behovet for de omfattende tilføjelser og fravigelser var i høj grad velbegrundet, da standardbetingelserne i AB 92 ikke var opdateret over en lang årrække. De afspejlede derfor ikke nutidens behov og/eller relevante erfaringer. Behov og erfaringer, som ofte var fornuftige for offentlige og offentligt støttede bygherrer at kunne inddrage i deres entrepriseaftaler.

Fastpriscirkulæret er nu ophævet med virkning fra den 4. januar 2019. Vi mener derfor ikke, at der kan være tvivl om, at alle offentlige bygherrer nu bør anvende AB 18 i stedet for AB 92. AB-udvalget anbefaler også de nye aftalevilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Bygherrer bør i forbindelse med overgangen til AB 18 være særligt opmærksomme på, om de tidligere fravigelser og tilføjelser til AB 92 fortsat er relevante. Der er i AB 18 i høj grad gjort op med behovet for at have fravigelser og tilføjelser, da mange af de uregulerede forhold i AB 92 nu er behandlet uddybende i AB 18. AB-udvalget skriver også i de indledende bemærkninger til sin betænkning, at bygherrer kun bør fravige bestemmelserne i AB 18, når det er velbegrundet og nødvendigt.

I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvornår fravigelser og tilføjelser til AB 18 fortsat kan være relevante – og hvor tidligere sædvanlige fravigelser og tilføjelser til AB 92 nu kan udgå. Gennemgangen er ikke udtømmende og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning. I nyhedsbrevet fokuserer vi på en række hovedpunkter, hvor særligt offentlige bygherrer bør være særligt opmærksomme, når deres aftaler opdateres fra AB 92 til AB 18.

AB-udvalgets eksempler på fravigelser til AB 18

AB-udvalget anerkender i sin betænkning, at offentlige bygherrer kan have et behov for at fravige enkelte bestemmelser i AB 18. De nævner derfor en række bestemmelser, som offentlige bygherrer kan fravige. De væsentligste er blandt andet:

 • Bygherren kan i sit udbudsmateriale blandt andet bestemme, at vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. Bygherren kan også fastsætte en længere vedståelsesfrist for entreprenørens tilbud end 20 arbejdsdage.
 • For byggerier med etapevis aflevering kan bygherren bestemme, at sikkerhedsstillelsen skal nedskrives samlet ved afleveringen af den sidste etape frem for etapevis nedskrivning.
 • For bygherrens brand- og stormskadeforsikring er udgangspunktet i AB 18, at selvrisikoen påhviler bygherre. Bygherren kan vælge at fravige dette udgangspunkt, så betaling af selvrisiko påhviler entreprenøren.
 • Bygherren kan fastsætte en længere betalingsfrist end 15 arbejdsdage. Det vil for offentlige bygherrer ofte være relevant at fastsætte fristen til 30 dage, så den svarer til standardbetalingsfristen i renteloven.

Du kan læse alle bestemmelserne, som AB-udvalget nævner, her

For alle fravigelser, som ikke er nævnt eksplicit af AB-udvalget i bemærkningerne til § 1, stk. 2, bør du nøje overveje, om der er behov for de enkelte fravigelser og tilføjelser, selvom de måske tidligere er blevet brugt som standardfravigelser til AB 92. Det kan du læse mere om i de næste afsnit i dette nyhedsbrev.

Sædvanlige fravigelser og tilføjelser, som nu er indarbejdet i AB’erne

Der er en del fravigelser og tilføjelser, som bygherrer ofte har brugt i forhold til AB 92, som nu er håndteret i AB 18. Bygherrer bør derfor være opmærksom på, om de tidligere fravigelser til AB 92 er nødvendige ved brug af AB 18.

Ofte anvendte fravigelser og tilføjelser, der nu er indarbejdet i AB 18, er blandt andet:

 • Der er indsat en definition i AB 18 § 2, stk. 9, om, at 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke skal anses for at være arbejdsdage.
 • AB 18 § 9 undtager sikkerhedsstillelse for entreprisesummer mindre end 1 mio. kr.
 • Indeksregulering fremgår nu direkte af AB 18 § 34. Parterne skal dog stadig aftale, hvilket indeks der skal benyttes.
 • Både entreprenør, rådgiver og bygherre er forpligtet til at deltage i en projektgennemgang (AB 18 § 17 og ABR 18 § 27). Omfanget skal dog stadig aftales.
 • Entreprenørprojektering er indarbejdet i AB 18 § 19. Samtidig stiller AB 18 § 12, stk. 3 krav til entreprenørens oplysningspligt for nye materiale og metoder.
 • AB 18 § 24 indeholder forskellige variationsgrænser for henholdsvis mer- og mindrearbejder, og det er angivet, hvordan variationsgrænserne skal opgøres. Bygherre skal registrere aftalte ændringer (ændringslog) med henblik på at sikre større klarhed og dokumentation for disse aftaler.
 • Mediation, mægling og opmand er reguleret i kapitel J i AB 18.

Eksempler på fravigelser og tilføjelser, som fortsat kan være relevante

Med de nye AB-vilkår er behovet for fravigelser blevet mindre. Der er dog stadig eksempler på fravigelser og tilføjelser, der ikke er nævnt direkte i bemærkningerne til § 1, stk. 2, men som fortsat kan være relevante for bygherren. Vi har her udvalgt et par praktiske eksempler:

 • Som noget nyt regulerer AB-systemet ansvarsbegrænsninger mellem entreprenøren og underentreprenører (AB 18 § 8, stk. 5). Det betyder, at bygherrens eventuelle mangelkrav mod en underentreprenør er underlagt de ansvarsbegrænsninger, entreprenøren har aftalt med underentreprenøren (det samme gælder i øvrigt i forhold til rådgivere i ABR 18). Det kan derfor være relevant for bygherren at stille krav om, at bygherren skal godkende eller oplyses om den slags ansvarsbegrænsninger.
 • Efter AB 18 § 39 har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse ved blandt andet usædvanligt vejrlig. AB 18 tager – ligesom AB 92 – ikke stilling til antallet af spilddage, og det kan derfor fortsat være relevant at skrive dem ind i en tilføjelse til bestemmelsen.
 • Vilkårene for dagbod er ændret. Dagboden forfalder først til betaling på færdiggørelsestidspunktet ifølge entreprenørens færdigmelding. Når dagboden først forfalder på færdiggørelsestidspunktet, vil bygherren ikke kunne modregne dagbodskravet i entreprenørens a conto-betalinger, medmindre der er tale om overskridelse af en (færdigmeldt) mellemfrist. Særligt i store bygge- og anlægsopgaver er der derfor en risiko for, at dagsbodskravet bliver uforholdsmæssigt højt set i forhold til rest-entreprisesummen og/eller garantistillelsen. I de tilfælde vil bygherren have en interesse i at justere på vilkårene for dagbod. Størrelsen på dagbod skal også fortsat aftales særskilt.
 • Entreprenørens krav på betaling for forcering er reguleret i AB 18. Der kan dog være behov for at præcisere, hvornår bygherren kan kræve forcering, og hvordan entreprenørens krav skal opgøres.
 • Førgennemgang er nu reguleret i AB 18. Processen i AB 18 er dog mindre udførligt beskrevet end f.eks. Bygherreforeningens Ny Afleveringsproces. Der kan derfor være behov for at tilføje yderligere regulering i tilfælde, hvor førgennemgang (føraflevering) er særlig vigtig.
 • I den nye løsningstrappe for tvister er der indført nogle præklusionsfrister. Nu gælder der en præklusionsfrist på 8 uger for indbringelse af en beslutning om stillet sikkerhed eller en hurtig afgørelse for voldgift, da den ellers bliver bindende for parterne. Der kan være grund til at forlænge denne frist for at undgå unødvendig optrapning af en tvist.

Fravigelse af dokumentrangfølgen i AB 18

Rangfølgen på aftalegrundlaget er ofte til diskussion. I AB 18 er rangfølgen nu fastlagt i en ”omvendt kronologisk” rækkefølge, hvilket betyder, at de nyeste dokumenter gælder forud for ældre dokumenter.

Mange bygherrer har ønsket, at entreprenørens tilbud skulle placeres nederst i rangfølgen. Bygherren bør dog være opmærksom på, at der er en vis sandsynlighed for, at en ændret rangfølge i tilfælde af en voldgiftssag vil blive tilsidesat, hvis entreprenørens tilbud er nyere i tid end de dokumenter, som det eventuelt konflikter med, særligt når der ikke har været en konkret grund til at fravige rangfølgen.

I stedet for at fravige rangfølgen kan bygherre vælge at benytte muligheden for at forholde sig til det nye udgangspunkt, blandt andet ved at være særligt opmærksom på at få behandlet eventuelle forbehold eller lignende i entreprenørens tilbud, inden parterne indgår aftalen. I den forbindelse bør bygherren huske på, at det fremgår af AB 18, at entreprenørens forbehold eller fravigelser til udbudsmaterialet skal fremgå klart og samlet af tilbuddet.

God fornøjelse med arbejdet med simplere aftaler

Vi håber, at dette nyhedsbrev har gjort dig en anelse klogere på hvilke fravigelser og tilføjelser, du vil bruge til AB 18. Det kan være komplekst at gennemskue, hvornår det giver mening at fravige standardvilkårene, men det er heldigvis blevet en smule mere simpelt med det nye AB-system.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til fravigelser og tilføjelser efter det nye AB-system, også i forhold til rådgiveraftaler, er du mere end velkommen til at kontakte os på +45 7022 4999 eller info@mowe.dk

På vores AB-side kan du finde alle AB-vilkårene samt en gennemgang af de væsentligste ændringer i forhold til AB 92. Derudover opdaterer vi løbende vores kursuskalender med kurser i blandt andet det nye AB-system.

God fornøjelse med arbejdet med jeres aftaler.