Hvis du sammenligner ABR 18 med den tidligere ABR 89, er der store strukturelle ændringer.

AB18 og AB92

ABR 18 er bygget op som AB 18 med følgende kapitler:

 • Aftalegrundlaget
 • Forsikring
 • Udførelse af rådgivningen
 • Betaling
 • Immaterielle rettigheder
 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 • Mangler
 • Udskydelse og afbestilling
 • Ophævelse
 • Tvister

Vi gennemgår de væsentligste ændringer ift. ABR 89 nedenfor:

Tidsstyring

Reglerne i ABR 18 om tidsstyring er blevet ændret væsentligt. F.eks. skelnes der mellem hovedtids-plan og ydelsesplan. Hovedtidsplanen udarbejdes af bygherren og skal indgå i udbudsmaterialet til rådgiveren. På grundlag hovedtidsplanen udarbejder rådgiveren en ydelsesplan. Ydelsesplanen angiver mere specifikt tidsplanen for enkelte aktiviteter og dele af aktiviteter, som indgår i rådgiverens samlede ydelse.

Det er en væsentlig forudsætning for rådgiverens tilbudsberegning, at bygherrens udbudsmateriale til rådgiveren indeholder en realistisk hovedtidsplan med angivelse af start, mellemfrister og sluttidspunkt.

Parterne skal løbende opdatere ydelses- og tidsplanerne. Der er dermed lagt op til, at parterne i langt højere grad end tidligere skal opgøre krav på ændringer i tid og ydelser. Dermed også en eventuel regulering af rådgiverens honorar, og varsling af bygherrens dagbodskrav.

Rådgivningsaftalen

Der er i ABR 18 oplistet de forhold rådgivningsaftalen skal indeholde, herunder tage stilling til. F.eks. skal der være taget stilling til:

 • Opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, som den er baseret på,
 • Organisationsform – rådgivnings- og udførelsesmæssigt,
 • Aftale om enkelte faser (skiverådgivning), delt eller totalrådgivning,
 • Hvilke beslutninger bygherren skal træffe,
 • Hovedtidsplanen.

Ligesom ved AB 18 er der en rangorden for rådgivningsaftalen dokumenter, som er baseret på en kronologisk orden.

Bygherrens udbud

Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om de vilkår, der skal være gældende for rådgivnings-aftalen. Hvis rådgiveren skal afgive fast pris, honorar efter byggeudgift eller regning med loft, skal

bygherren angive en lang række forhold, herunder organisationsform, budgetforudsætninger, ho-vedtidsplan m.v. som blandt andet fremgår under punktet ”rådgivningsaftalen”.

Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om andre forhold, der må anses for at være af betydning for rådgiverens tilbud.

Der stilles større krav til bygherrens udbudsmateriale i AB 18 end ABR 18.

Rådgivningens udførelse

Der er tilføjet en lang række nye bestemmelser, der blandt andet skal medvirke til at skabe klarhed om rådgiverens ydelse, rammerne herfor og ændringerne i denne. Det nærmere indhold af rådgiverens ydelse forudsættes dog fastsat i rådgivningsaftalen og på baggrund af de gældende ydelsesbeskrivelser udarbejdet af Danske Ark og FRI.

Rådgiverens ydelse

Rådgiveren skal gennemgå bygherrens budget og budgetforudsætninger, hvis rådgiveren skal ud-føre budgettering. Det er hensigten, at parterne så tidligt som muligt drøfter forudsætninger og budgettet, samt foretager nødvendige justeringer af budgettet.

Rådgivningens faser

Rådgiveren skal ved afslutning af hver fase granske sin ydelse. Granskningen er et led i rådgiverens kvalitetssikring af egen ydelse. Ved delt rådgivning og ved entreprenørprojektering har rådgiveren pligt til at granske grænseflader mellem eget og andres arbejde. Grænsefladerne fastlægges af projekteringslederen, der også har ansvaret for koordineringen af det samlede projekt. Granskning af det samlede projekt er en selvstændig ydelse og skal aftales særskilt.

Rådgiveren skal indhente bygherrens godkendelse af den enkelte fase, som grundlag for rådgiverens videre arbejde i den næste fase. Rådgiveren har pligt til at færdigmelde de enkelte faser med henblik på bygherrens godkendelse. Samtidig med færdigmeldingen skal rådgiveren også aflevere en revideret tidsplan for udførelsen af bygge- eller anlægsarbejdet.

Hvis rådgiveren også skal udføre budgettering, så skal rådgiveren samtidig med færdigmeldingen aflevere et revideret budget. Hvis rådgiveren undervejs i en fase bliver opmærksom på væsentlige overskridelser, så skal rådgiveren underrette bygherren (som skal give anvisninger om, hvad der skal ske).

Bygherren skal meddele godkendelse eller mangel på samme og årsagerne hertil (reklamationspligt).

Ydelsesplan

Rådgiveren skal som nævnt udarbejde en ydelsesplan. Ydelsesplanen fastsætter tidspunkterne for rådgiverens og bygherrens ydelser.

Bygherren og rådgiveren er forpligtede til løbende at opdatere ydelsesplanen ved ændringer.

Projektering

Rådgiveren er ikke forpligtet til at projektere de dele af projektet, som det er sædvanligt at overlade til andre at projektere, f.eks. ved et funktionsudbud (beton, elevatorer, ventilation). Ved delt rådgivning (og dermed også ved entreprenørprojektering) skal projekteringslederen fastlægge grænseflader.

Digitale modeller

Hvis rådgiveren skal bruge digitale bygningsmodeller til opgavens løsning, skal det i rådgivningsaftalen fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modellerne skal bruges. Med andre skal den kunne bruges til at trække mængder ud af, kollisionskontrol eller blot til orientering.

Rådgiveren er ansvarlig for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen. Rådgiveren er ikke ansvarlig for andres input eller den standardsoftware, der anvendes i modellen.

Oplysning om nye metoder eller materialer

I forbindelse med projekteringen skal rådgiveren oplyse bygherren om anvendelsen af nye metoder og materialer, herunder om eventuelle risici.

Hindringer

Ligesom entreprenøren har en orienteringspligt ved hindringer, er det tilsvarende indføjet i ABR 18. Det kan f.eks. være uforudsete myndighedskrav. Rådgiveren har også pligt til at træffe beslutninger på vegne af bygherren, hvis rådgiveren ikke kan nå at underrette bygherren, og bygherren vil lide et tab som følge af hindringerne, medmindre rådgiveren træffer en beslutning.

Ændringer i arbejdet – pris og tid efter en ændring – besparelse

Der er indført bestemmelser om tidlig og løbende afklaring af de pris- og tidsmæssigt konsekvenser af ændringer fra bygherren, ændringer og hindringer. Rådgiveren har pligt til snarest muligt skriftligt eller på et bygherremøde at fremsætte krav om ændring af pris og/eller tid.

Der er pligt for bygherren til løbende at registrere forlangte ændringer.

Ændringer i rådgiverens honorar reguleres efter medgået tid, medmindre der træffes anden aftale. Ved reduktion af opgaven har rådgiveren ret til at blive stillet, som om der ikke var sket en reduktion. Rådgiveren har således krav på at få betalt sit tabte dækningsbidrag ved ikke at udføre den del. På samme måde som entreprenører har det i AB 92 og AB 18.

Projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn

Bestemmelserne for de forskellige projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn er udbygget og præciseret.

Projekteringsledelsen omfatter nu også entreprenørens projektbidrag. Projekteringslederen har fuld-magt til på vegne af bygherren at forestå tilrettelæggelsen og udførelsen af projekteringen.

Fuldmagt

Hvis bygherren ikke oplyser rådgiveren om eventuelle begrænsninger i fuldmagten, må rådgiveren forpligte bygherren med op til kr. 50.000 og en dages tidsfristforlængelse for hver ændring. Dog maksimalt 5% af entreprisesummen. Rådgiveren skal løbende orientere bygherren om brug af fuldmagten. Det er byggelederen, som har fuldmagten til at bestille ekstraarbejder og give tidsfristforlængelse. Men hvis der ikke er udpeget en byggeleder, så har tilsynet fuldmagten til at foretage disse dispositioner.

Projektgennemgang

Reglerne omkring projektgennemgang er blevet udvidet og uddybet. Omfanget af projektgennemgangen afhænger af projektets karakter, størrelse og kompleksitet. Hovedtidsplanen skal angive tiden, som skal afsættes til projektgennemgangen. Der er ikke fastsat vederlag for deltagelse, fordi det er en del af rådgiverens ydelse. Formålet er, at parterne snarest muligt underretter hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder.

Projektgennemgangen omhandler ikke kun det udbudte projekt, men også eventuel entreprenørprojektering.

Projektgennemgangen skal ske inden entreprisen udføres. Ved væsentlige projektændringer under udførelsen skal der ske en projektgennemgang af disse.

Bygherren skal forestå projektgennemgangen (tilrettelæggelse, bestemme omfang, indkalde til møder, udarbejde referater og redegørelse). Bygherren kan overlade ydelsen til rådgiveren, men så skal det fremgå af rådgiveraftalen, at rådgiveren skal forestå projektgennemgangen. Der skal laves en redegørelse for projektgennemgangen med konkret angivelse af de foranstaltninger, der træffes til at afbøde uhensigtsmæssigheder m.v.

Betaling

Rådgiveren skal fremsende en slutopgørelse snarest muligt efter opgavens afslutning. Endvidere skal ekstraarbejder afregnes snarest muligt.

Rådgiverens ret til at standse arbejdet

Ligesom entreprenøren har en standsningsret, er der nu indført en standsningsret for rådgiveren. Det betyder, at hvis bygherren ikke betaler et forfaldent beløb, så kan rådgiveren varsle standsning med 5 arbejdsdages varsel.

Alternativt kan rådgiveren anmode Voldgiftsnævnet om en hurtig afgørelse. Se vores bemærkninger til AB 18 og Konfliktløsning.

Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Reglerne er harmoniseret med AB 18, og der henvises til vores kommentarer om tidsfristforlængelse og forsinkelse i AB 18.

Bygherren betaler ikke rådgiveren for forsinkelsen, hvis bygherren har krav på tidsfristforlængelse. Det fremgik også af ABR 89.

Mangler

Reglerne er harmoniseret med AB 18, og der henvises til vores kommentarer om mangler i AB 18.

Der er nu indført en forpligtelse til at omprojektere (omprojekteringsklausul) vederlagsfrit, hvis projektet ikke kan gennemføres inden for den aftalte ramme, og forudsat, at rådgiveren har forpligtet sig til at forestå budgetteringen.

Rådgiverens ansvar

I tilfælde hvor rådgiveren i forbindelse med projekteringen har glemt visse ydelser, og det først konstateres under udførelsen, er der indført en konventionalbod. Konventionalboden beregnes på baggrund af værdien af det tilkøb, som bygherren må foretage som følge af den glemte ydelse. Konventionalboden er på 5 %, og kan maksimalt blive på 10 % af rådgiverens honorar.

Ansvarsbegrænsninger

Som tidligere hæfter rådgiveren ikke for indirekte tab.

Hvis der er tegnet projektforsikring er rådgiverens ansvar begrænses til det beløb, som er tilbage på projektansvarsforsikringen

Hvis ikke der er tegnet projektansvarsforsikring, så er rådgiverens ansvar begrænset til 2 gange det aftalte honorar, dog mindst kr. 2,5 mio.

Udskydelse og afbestilling

Begrebet “standsning” som blev brugt i ABR 89 er udgået. I stedet bruges begrebet “afbestilling” i ABR 18.

Reglerne om udskydelse er mere eller mindre de samme, som i ABR 89, med få enkelte tilføjelser og ændringer.

Bygherren har som udgangspunkt ubegrænset ret til at afbestille rådgiverens opgaver. Rådgiveren har herefter ret til betaling af honorar for det allerede udførte arbejde og dækning af de udgifter, som rådgiveren får i anledningen af at opgaven afbestilles. Derudover har rådgiveren ret til et rimeligt vederlag for bygherrens anvendelse af projektmaterialet.

Hvis bygherren burde havet forudset eller med rimelighed have undgået, at en opgave afbestilles, har rådgiveren udover honorar og dækning af udgifter også ret til betaling af tabt dækningsbidrag for den del af ydelsen, som ikke skal leveres.

Genoptages opgaven inden to år, og såfremt rådgiveren ikke antages til at fuldføre opgaven, har rådgiveren krav på betaling af det mistede dækningsbidrag, uanset om bygherren ikke burde have forudset eller ikke med rimelighed kunne have undgået, at opgaven blev afbestilt. Bygherren har kun ret til at anvende projektmaterialet, hvis rådgiveren er blevet betalt for det.

Ophævelse

Reglerne er harmoniseret med AB 18.

Det nye for ABR 18 er derfor, at inden bygherren ophæver rådgiveraftalen, skal bygherren skriftligt påpege forholdet, og fastsætte en rimelig frist for rådgiveren til at rette for sig (påkrav).

Ud over ophævelse på grund af væsentlig misligholdelse, så kan bygherren efter ABR 18 ophæve som følge af rådgiveren gør sig skyldig i sådan en adfærd, at rådgiveren ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for bygherren, selvom der ikke foreligger væsentlig misligholdelse.

Det omvendte gør sig gældende for rådgiverens ophævelse, som følge af bygherrens adfærd.

Konkurs

Reglerne er blevet harmoniseret med AB 18’s regler om konkurs og rekonstruktion.

Tvister

Se vores kommentarer til AB 18 og ABR 18 regulering af tvister her.

Hvis du vil vide mere om de enkelte emner, kan du holde dig opdateret på vores AB-side. Her skriver vi løbende mere om de nye regler i AB 18 og ABR 18.

Brug for hjælp?

Har du brug for at vide, hvordan du forbereder din organisation på de nye AB’ere, så kontakt advokat, partner Christian Molt Wengel på cmw@mowe.dk eller tlf. 60431400.