Har du som offentlig bygherre oplevet et behov for at kunne indgå en kontrakt direkte uden først at skulle igennem en tidskrævende udbudsproces? Delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2, giver mulighed for det, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Delydelsesreglen

Det kan være nyttigt at huske delydelsesreglen, når man som offentlig bygherre planlægger sit udbud, eller når der under udførelsen af byggeriet opstår en uforudset situation, som kræver en hurtig tildeling af en kontrakt til en ny eller eksisterende aktør.

Hvad er delydelsesreglen?

Efter udbudslovens § 8, stk. 2, kan en ordregiver tildele en delkontrakt uden at følge reglerne i udbudslovens afsnit II eller III, hvis betingelserne for det i øvrigt er opfyldt. Denne bestemmelse kaldes også for delydelsesreglen.

Anvendes delydelsesreglen til at indgå bygge- og anlægskontrakter, er disse delkontrakter også udtrykkeligt fritaget for udbudspligt efter tilbudsloven, jf. tilbudslovens § 1, stk. 3. Det betyder, at hvis delydelsesreglen anvendes til tildeling af en kontrakt, er den som udgangspunkt fuldstændigt undtaget fra alle udbudsregler.

Der kan dog gælde interne regler hos den enkelte offentlige bygherre, som betyder, at der alligevel skal ske en eller anden form for konkurrenceudsættelse af opgaven. Ordregiver bør i disse tilfælde overveje at sikre sig, at en sådan frivillig konkurrenceudsættelse ikke underlægges udbudsreglerne, herunder i forhold til klageadgang til Klagenævnet for udbud.

Betingelser for anvendelse af delydelsesreglen

Delydelsesreglen betyder, at en ordregiver (en offentlig bygherre) kan tildele enkelte særskilte kontrakter uden udbud, når to betingelser er opfyldt:

  1. Den samlede værdi af de kontrakter, der tildeles uden udbud, må ikke være højere end 20 % af værdien af de samlede byggeudgifter (dvs. af den samlede ydelse, hvis den ikke var opdelt i delkontrakter).
  2. Værdien af den enkelte kontrakt, der tildeles uden udbud, må ikke være højere end 7.447.900 kr. for kontrakter for bygge- og anlægskontrakter og 595.832 kr. for vare- og tjenesteydelseskontrakter.

Krav om samme kontrakttype?

Delydelsesreglen kan formentlig kun anvendes i forbindelse med indgåelse af kontrakter af samme type (fx indgåelse af flere fagentreprisekontrakter).

Aftaler om tjenesteydelser (fx teknisk rådgivning) eller varer (fx bygherreleverancer) i forbindelse med et byggeri, kan således nok ikke indgås efter delydelsesreglen beregnet efter 20 % af værdien af de samlede byggeydelser og maksimumbeløbet på 7.447.000 kr.

Hvis der er foretaget et selvstændigt EU-udbud af eksempelvis en totalrådgiveraftale, vil delydelsesreglen dog kunne anvendes til indkøb af supplerende teknisk rådgivning på op til 20 % af værdien af den udbudte totalrådgiveraftale, dog maksimalt ca. 595.000 kr. for den enkelte aftale.

Krav om forudgående planlægning?

Efter lovbemærkningerne til udbudslovens § 8, stk. 2, kan delydelsesreglen kun benyttes i det omfang, det er planlagt fra projektets begyndelse. Dette er en væsentlig skærpelse af, hvad der var gældende under det tidligere udbudsdirektiv (2004-direktivet).

Klagenævnet har i en kendelse den 19. juni i år (LH-Gulve A/S mod Region Midtjylland) afgjort, at der ikke er grundlag for en sådan indskrænkende fortolkning. Det må derfor antages, at en forudgående planlægning ikke er et krav for anvendelse af delydelsesreglen.

Det kan dog alligevel være en rigtig god idé, at en bygherre – i forbindelse med den forudgående planlægning af sit byggeri – overvejer, hvor og hvornår reglen ønskes benyttet, jf. uddybningen umiddelbart nedenfor.

Den praktiske anvendelse af delydelsesreglen

Ved planlægning af et udbud

Delydelsesreglen kan med fordel anvendes til tidsoptimering af byggeopgaver med en stram tidsplan, hvor et udbud af alle opgaver/entrepriser ville kunne forsinke byggeprocessen. I sådanne tilfælde kan delydelsesreglen anvendes til at indkøbe ”forberedende” entrepriser som eksempelvis nedrivning, miljøsanering eller lignende, som kan udføres, imens udbuddet af de øvrige entrepriser gennemføres.

Delydelsesreglen kan desuden anvendes i de tilfælde, hvor ordregiver af visse årsager ønsker en helt bestemt entreprenør eller leverandør til en specifik ydelse. I dette tilfælde bør ordregiver dog sikre sig, om der er interne regler i ordregivers organisation, som kræver begrundelse for tildeling af kontrakt til en bestemt aktør.

Under byggesagens udførelse

Delydelsesreglen kan også med fordel anvendes, hvis der opstår uforudsete opgaver under byggesagens udførelse. Det kan blandt andet være tilfældet i følgende situationer:

  • ved behov for at tilkøbe nye ydelser hos en entreprenør, som allerede er kontraktpart, men hvor ydelserne efter udbudsreglerne ikke kan indkøbes under den eksisterende kontrakt eller
  • ved behov for hurtigt at kunne indgå en kontrakt med en ny entreprenør uden at et udbud forsinker byggesagen.

Det er i disse tilfælde en forudsætning, at der ikke allerede er indkøbt så mange andre ydelser under delydelsesreglen, at den samlede værdi af disse ydelser overstiger 20 %-grænsen.

—o0o—

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til anvendelse af delydelsesreglen i dit udbud, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7022 4999, eller på info@mowe.dk