Hvordan behandler vi dine personoplysninger som kunde

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Dampfærgevej 27-29, 4. sal

2100 København Ø.

CVR-nr.: 2962 9927

Telefon: +45 7022 4999

Mail: info@mowe.dk

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger således, at vi på bedste måde kan varetage behandlingen af den verserende sag i forhold til det opdrag, som du har givet os. Retsgrundlaget for vores behandling er:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Varetagelse af ejerens/ledelsens berettigede interesse i at bistå virksomheden, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11
 • Retlige forpligtelser, herunder opfyldelse af de Advokatetiske Regler

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger og stillingsbetegnelse.
 • Vi kan undtagelsesvist have behov for at indhente identitetsoplysninger i medfør af hvidvaskloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • De oplysninger vi behandler, videregives i et vist omfang til de i sagen involverede parter.
 • Vi benytter til brug for sagsbehandlingen et advokatsystem samt en hosting-udbyder, der i forbindelse med support kan få adgang til sagsoplysninger på din sag. Vi har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører, der har påtaget sig tavshedspligt.

Vi overfører ikke oplysninger om dig til lande udenfor EU.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne stammer fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 10 år efter sagens endelige afslutning. Identitetsoplysninger indhenter i medfør af hvidvaskloven opbevares i 5 år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvordan behandler vi dine personoplysninger  som part  eller samarbejdspartner i en sag

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Molt Wengel er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi foretager i forbindelse med sager der behandles af Molt Wengel, både i forhold til oplysninger om vores kunde, modparter, samarbejdspartnere og øvrige personer med tilknytning til sagen, når der er tale om fysiske personer.

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for på bedste vis at varetage vores kundes sag, i det omfang sådan behandling er rimelig og saglig. Vi forventer, at behandlingen vil omfatte følgende typer oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger eller oplysninger om dit cpr-nummer.

Underretning om behandling af personoplysninger

Vi modtager oplysninger om dig, hvis du indgår i en sag hos Molt Wengel. Vi opfylder vores oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen i forhold til dig.

Formål med og grundlag for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Varetagelse vores kundes interesser i forbindelse med sagen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En berettiget og legitim interesse i at varetage vores kundes sag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi kan være nødsaget til at videregive eller overlade dine personoplysninger til implicerede parter.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra:

 • Sagens parter og disses advokater
 • Offentlige registre
 • Eventuelle vidner i sagen
 • Andre relevante parter og aktører (skønsmænd, sagkyndige etc.)

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger digitalt og fysisk sammen med resten af sagsakterne og i overensstemmelse med Persondataforordningens regler.

Øvrige oplysninger 

Vil du vide, hvilke rettigheder du har som registreret, eller hvor du kan klage, kan du kontakte os på tlf. 7022 4999 eller info@mowe.dk

Du kan også finde vejledning om dine rettigheder som registreret på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk