Trods fremgang i byggeriet bliver byggebranchen stadig løbende ramt af konkurser, som har store konsekvenser for diverse byggeprojekter, bygherrer, underentreprenører og underrådgivere mv.

Udgivet i januar 2020

I dette nyhedsbrev giver vi en kort introduktion til konsekvenserne af en konkurs og den praktiske håndtering umiddelbart efter en entreprenør er gået konkurs. I teksten nedenfor henvises til ”bygherren”, men reglerne er de samme for bygherre og underentreprenør. I forhold til underrådgiverne er der den forskel, at deres aftaleforhold oftest er reguleret af ABR89 (eller ABR18), hvor der i teksten nedenfor tages udgangspunkt i AB92 (og AB18).

Konsekvenserne for entrepriseaftalen ved konkurs

Det følger af Konkurslovens § 55, at konkursboet kan vælge at indtræde i entrepriseaftalen og dermed fastholde aftalen over for bygherren. Bygherren kan derfor som udgangspunkt ikke ophæve entrepriseaftalen alene på grund af entreprenørens konkurs, heller ikke selvom der i entrepriseaftalen skulle være taget forbehold for det. Man kan med andre ord ikke fravige reglerne i Konkursloven om konkursboets ret til at indtræde i aftalen.
Bygherren bør derfor rette henvendelse til kurator med anmodning om konkursboets stillingtagen til, hvorvidt boet ønsker at indtræde i aftalen eller ej. Det følger af AB92 § 42, stk. 2, at boet har en frist på 5 arbejdsdage til at tage stilling til, om aftalen skal fortsætte eller ej. I henhold til AB18 § 61 stk. 2 skal kurator tage stilling hertil ”uden ugrundet ophold”.
Indtræder konkursboet i entrepriseaftalen, har begge parter pligt til at opfylde aftalen. Det indebærer i det væsentligste, at bygherre er forpligtet til at betale entreprisesummen og konkursboet har pligt til at udføre arbejdet i overensstemmelse med aftalen.

Indtræder konkursboet ikke i entrepriseaftalen, kan bygherre ophæve aftalen, jf. Konkurslovens § 58. Ved ophævelse af aftalen skal bygherre sørge for stadeopgørelse i overensstemmelse med AB92 § 44 (AB18 § 63), ligesom bygherre skal sørge for at anmelde et eventuelt krav i konkursboet. Det er vigtigt at man som bygherre håndterer den proces korrekt, da bygherren ellers risikerer at blive påført unødig økonomiske tab og/eller forsinkelse af byggeriet.

Bygherrens økonomiske tab

Entreprenørens sikkerhedsstillelse efter AB92 § 6 (AB 18 § 9) tjener til opfyldelse af ”alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet”, og garantien dækker derfor også krav, opstået som følge af entreprenørens konkurs.

Bygherren har pligt til at begrænse sit økonomiske tab mest muligt. Derfor bør bygherren straks efter konkursen er indtrådt sikre byggepladsen. Materialer, leveret på byggepladsen med henblik på indføjelse i byggeriet, tilhører bygherren, jf. AB92 § 10, stk. 3 (AB18 § 12, stk. 4). Derfor har konkursboet, underentreprenører, leverandører o.l. ikke ret til at hente materialerne.

Hvis du har spørgsmål til håndteringen af konkurs i byggeriet, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte Advokat Anders Nørgaard Sørensen på ans@mowe.dk eller direkte på telefon +45 6043 1408.