Projektgennemgangen efter AB 18 § 19 er mere detaljeret beskrevet end projektgennemgangen efter AB 92 § 11. Desuden indeholder AB 18 § 19 nyskabelser, herunder f.eks. bygherrens pligt til at udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen. Vi giver her en hurtig indføring i AB 18 § 19.

projektgennemgang

Formålet og hensigten med projektgennemgangen

Formålet med projektgennemgangen er at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter og dermed sikre en mere effektiv byggeproces. Hensigten er, dels at uklarheder, utilstrækkeligheder og fejl i projektet forebygges inden arbejderne påbegyndes, og dels at entreprenøren gives mulighed for på et tidligt tidspunkt at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet.

Hvad skal afdækkes i projektgennemgangen?

Efter AB 18 § 19 er projektgennemgangen udvidet til det samlede projekt, da gennemgangen nu også omfatter projektbidrag fra entreprenører og leverandører. Ifølge AB 92 § 11 omfattede projektgennemgangen kun udbudsprojektet. Start- og sluttidspunktet for projektgennemgangen skal fremgå af hovedtidsplanen, og omfanget af entreprenørens deltagelse i projektgennemgangen fastlægges i udbudsprojektet.

I henhold til AB 18 § 19, stk. 2, skal projektgennemgangen som minimum afdække følgende:
1. En fælles forståelse for projektet, herunder for grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet.
2. Entreprenøren skal gives mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet.
3. Der skal afdækkes risici, uklarheder og utilstrækkeligheder i projektet samt håndtering heraf.
4. Udpegning af arbejder eller materialer til målrettet tilsyn efter AB 18 § 21, stk. 4.

Selvom projektgennemgangen ikke er en egentlig kvalitetssikring eller granskning af projektet, kan der opdages fejl, f.eks. urigtige angivelser eller fremgangsmåder, der ikke praktisk kan udføres. I så fald skal parterne give meddelelse herom efter AB 18 § 19, stk. 5, samt overveje om det udløser en reklamationspligt (f.eks. efter AB 18 §§ 22, 25, 26 og 39), da der ved siden af reglerne om projektgennemgangen gælder de almindelige regler i AB 18 om pligten til at reklamere.

Det bemærkes, at afdækningen af graverende fejl under projektgennemgangen ikke i sig selv kan indebære bortfald af entreprisen, da projektgennemgangen gennemføres efter entrepriseaftalens indgåelse. Det er derfor ikke usædvanligt, at bygherren supplerer AB 18 § 19 med en opsigelsesadgang (exit-klausul), f.eks. hvis projektgennemgangen indebærer krav fra entreprenøren på mere end 20-25 % af entreprisesummen. En sådan exit-klausul er en fravigelse af AB 18, som især offentlige bygherrer skal være varsomme med, jf. AB 18-betænkningen, s. 13 og s. 64.

Hvem forestår gennemførelsen af projektgennemgangen?

Bygherren forestår projektgennemgangen, jf. AB 18 § 19, stk. 3. Det indebærer, at bygherren skal tilrettelægge og sætte dagsordenen for projektgennemgangsmøderne, herunder bestemme omfang og eventuelt opdele den i faser. Disse opgaver er normalt omfattet af rådgivers ydelse, og i praksis vil opgaverne oftest varetages af bygherrens projekteringsleder. Det er imidlertid bygherrens opgave at indkalde til møderne, samt at udarbejde referater og redegørelsen i henhold til AB 18 § 19, stk. 6. Bygherren vil dog ofte aftale med sin bygherrerådgiver/rådgiver, at denne forestår disse opgaver, men det kræver en særlig aftale.

Entreprenørens deltagelse i projektgennemgangen

Entreprenøren er kun forpligtet til at deltage i den del af projektgennemgangen, der er relevant for det pågældende fag, og det påhviler ikke entreprenøren at granske et projekt for fejl, ligesom der heller ikke er tale om en kvalitetssikring af bygherrens projekt. Dette varetages af de projekterende inden projektgennemgangen, jf. AB 18 § 17, stk. 6, og ABR 18 § 11, stk. 2. Projektgennemgangen ændrer derfor som udgangspunkt ikke på ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør. Entreprenøren påtager sig heller ikke ansvar eller risiko for de forslag, som bygherren implementerer, jf. AB 18 § 17, stk. 1, og ABR 18 § 27, stk. 6. Dog skal entreprenøren være opmærksom på sin indsigelsespligt efter AB 18 §§ 22 og 26, da den viden som entreprenøren får eller bør få under projektgennemgangen netop kan aktualisere entreprenørens indsigelsespligt.

Redegørelsen for projektgennemgangen efter AB 18 § 19, stk. 6

Som noget nyt er der i AB 18 § 19, stk. 6, indført en pligt for bygherren til at udarbejde en redegørelse for projektgennemgangen.

I henhold til AB 18 og AB 18-betænkningen skal redegørelsen indeholde:
1. En beskrivelse af de forhold, der er behandlet under projektgennemgangen.
2. Angivelse af den tid, der er brugt på de enkelte dele af projektet.
3. En beskrivelse af forhold omfattet af AB 18 § 19, stk. 5 (uhensigtsmæssigheder, uklarheder, utilstrækkeligheder og fejl i projektet).
4. Angivelse af foranstaltninger til afbødning af eventuelle uhensigtsmæssigheder, uklarheder, utilstrækkeligheder og fejl i projektet. Det kan bl.a. være udbygning af projektet, valg af mere hensigtsmæssige løsninger eller projektopretning efter AB 18 § 19, stk. 7, og ABR 18 § 27, stk. 8.

Parterne bør med afsæt i redegørelsen være i stand til at vurdere, om de afbødende foranstaltninger giver anledning til forandring i aftalen med hensyn til tid, pris eller sikkerhed. Entreprenøren og rådgiveren skal reklamere snarest muligt, hvis redegørelsen giver anledning til krav om tid eller penge, jf. AB 18 § 19, stk. 8, og ABR 18 § 27, stk. 9.

Hvis projektgennemgangen afdækker egentlige mangler ved rådgiverens projektering (populært kaldet ”glemte ydelser”), der fører til merbetaling hos entreprenøren, kan bygherren i visse tilfælde kræve en konventionalbod hos rådgiveren efter ABR 18 § 49, stk. 2.

Endeligt påpeges, at bestemmelserne om projektgennemgang er ens i AB 18 § 19 og ABR 18 § 27, således at rådgiveren og entreprenøren kan samarbejde om forløbet.

Sammenfatning – 3 gode råd om projektgennemgangen

– Projekterende og udførende skal deltage under projektgennemgangen.
– Redegørelsen for projektgennemgangen skal dokumentere hvad, der er gennemgået, hvor meget tid, der er brugt, samt hvilke foranstaltninger, der er truffet til afbødning af eventuelle uklarheder, utilstrækkeligheder og fejl.
– Som bygherre kan du overveje at supplere AB 18 § 19 med en exit-klausul. Dette er dog en fravigelse af AB 18, som offentlige bygherrer skal være varsomme med.

Hvis du vil vide mere om projektgennemgangen og hvordan vi kan hjælpe dig videre, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Anders Woldawo@mowe.dk eller telefon +45 6127 1234.