Der kan være mange fordele ved at bruge appendikset om projektoptimering. I denne artikel giver vi dig en introduktion til appendikset og en række anvendelige råd om brugen af det.

Brug entreprenørens kompetencer optimalt med appendikset om projektoptimering

Med AB-systemet er det obligatorisk for parterne i et byggeprojekt at afholde en projektgennemgang. Men medmindre det er aftalt, at entreprenøren skal udføre projektoptimering, er han er ikke forpligtet til ved projektgennemgangen at komme med forslag om, hvordan udførelsen af et udbudt projekt kan optimeres.

AB-systemet understøtter med dets appendiks om projektoptimering (APP Projektoptimering) muligheden for at bruge projektoptimering i rådgivnings- og entrepriseaftaler. Ved at få entreprenørens viden og kompetencer i spil tidligere i processen, kan I spare både tid og penge, og som navnet APP Projektoptimering antyder, optimere projektet.

I denne artikel vil jeg give dig nogle gode råd til, hvordan du med fordel kan anvende APP Projektoptimering i dine rådgivnings- og entrepriseaftaler.

Hvad er formålet med appendikset?

APP Projektoptimering er tænkt som en mulighed for at inddrage entreprenørens udførelsesmæssige kompetencer for at optimere byggeprojektet, inden udførelsen påbegyndes. Formålet er at opnå forslag til tids- og prisoptimering i projektet eller kvalitetsoptimerende forslag til alternative løsninger til materialer og byggeproces.

Vi har tidligere set eksempler på, at optimeringsforslag fra en entreprenør har forkortet byggeperioden med flere måneder. Det kan altså give stor værdi for byggeriet at inddrage entreprenørens udførelsestekniske viden til for eksempel at hjælpe med at udarbejde udførelsesplaner og optimere byggeprocesserne.

Der er en kedelig tendens til, at projektoptimeringen ses som et fordyrende og besværligt led. Det behøver den slet ikke være. For eksempel kan man med fordel udføre projektoptimeringen i forbindelse med projektgennemgangen, som er en del af AB 18.

Anvendelige tillægsbetingelser

Appendikset er faktisk ret simpelt at bruge og udarbejdet som tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18. Det sætter rammerne for parternes samarbejde om optimering af projektet; og ligesom ved de almindelige AB-regler gælder appendikset kun for en konkret opgave, hvis parterne har aftalt at anvende det.

Appendiksets tillægsbetingelser kan bruges i samspil med Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018. I ydelsesbeskrivelsens punkt 9.46 står der, at rådgiverens ydelser skal omfatte bistand til selve projektoptimeringen, herunder eksempelvis teknisk og økonomisk vurdering af alternativer til projektet foreslået af entreprenøren.

Gode råd til brugen af appendikset

Vær konkret

Det er både vigtigt og påkrævet, at bygherren spiller en aktiv rolle i forhold til at fastlægge rammerne for optimering.

Bygherren skal i udbudsmaterialet konkretisere omfanget af entreprenørens og rådgiverens deltagelse, herunder det forventede tidsforbrug og hvad han gerne vil have optimeret. Udbudsmaterialet have en detaljeringsgrad, der giver entreprenøren og rådgiveren mulighed for at afgive et tilbud på at udføre og deltage i projektoptimeringen.

Bygherren bør derfor i udbudsmaterialet klarlægge, hvilket resultat han ønsker af projektoptimeringen, det kan for eksempel være højere kvalitet, en kortere byggeperiode eller billigere løsninger. Det er også vigtigt, at bygherren har gjort det klart, hvilke elementer i projektet, som er åbne for optimering, og hvilke som ikke er.

Derudover skal bygherren i udbudsmaterialets hovedtidsplan angive start- og sluttidspunkt for projektoptimeringen og dens enkelte faser i hovedtidsplanen. Her er det vigtigt, at bygherren husker tidsmæssigt at tage højde for en eventuel projektering, der skal gennemføres som led i projektoptimeringen. Behovet for projektering vil naturligvis afhænge af, hvilke optimeringsforslag, som skal implementeres, og det kan derfor være en vanskelig øvelse at lave på forhånd.

Bygherren skal også udpege en projekteringsleder, der skal lede projektoptimeringen, således at der sikres en koordinering og en struktureret og tværfaglig diskussion af optimeringsforslagene.

Italesæt ansvarsfordelingen

Vi har tidligere oplevet tilfælde, hvor entreprenøren har været tilbageholdende med at fremsætte optimeringsforslag for ikke at risikere, at ansvaret i sidste ende ville placeres hos entreprenøren. Det er en uhensigtsmæssig situation, der står i vejen for nytænkning og gode input. Men sådan er det heldigvis ikke længere.

Ved projektoptimering har entreprenøren til opgave at gennemgå projektet med det formål at komme med forslag til optimering inden for de rammer, som bygherren har fastlagt. Der er fra entreprenørens side alene tale om et forslag til optimering.

Det er derfor vigtigt at gøre det klart inden projektoptimeringen, at når entreprenøren fremsætter et optimeringsforslag, påtager han sig ikke projekteringen, og han bærer hverken ansvaret eller risikoen for forslaget. Det svarer til, hvad der i almindelighed gælder for entreprenørens forslag, jf. AB 18 § 17, stk. 1.

Projekteringsforslaget udføres af den, der har projekteret den berørte del af byggeriet, og den projekterende får dermed også projekteringsansvaret for den foreslåede ændring.

Sæt dig ind i bonusordningen

Tillægsbetingelserne i appendikset er bygget op omkring en bonusordning, der giver entreprenøren og rådgiveren mulighed for at få en procentvis andel af den økonomiske besparelse, bygherren opnår som en konsekvens af optimeringsforslaget.

Ifølge appendikset er en bonus betinget af et optimeringsforslag, som medfører en økonomisk besparelse, og at forslaget godkendes af bygherren.

Bonusordningen er baseret på en optimering, som resulterer i økonomiske besparelser. Der er efter vores opfattelse herved ikke skabt optimale rammer for at foreslå optimering baseret på kvalitet og værdi i byggeprojektet.

Ved et byggeri, hvor kvalitet er i højsædet, vil det derfor være nødvendigt at tilpasse bonusordningen, så den også fremmer og belønner optimering baseret på kvalitet.

Et optimeringsforslag, som medfører en økonomisk besparelse sikrer dog ikke nødvendigvis entreprenøren og rådgiveren en bonus. Bygherren beslutter nemlig efter et frit skøn, om optimeringsforslaget kan godkendes. Bygherren kan altså beslutte at afvise optimeringsforslaget, selvom forslaget medfører en økonomisk besparelse.

Hvordan kan du implementere APP Projektoptimering i din entrepriseaftale?

Tillægsbetingelserne i APP Projektoptimering skal aftales mellem parterne, som vi kender det fra de almindelige AB-regler. Appendikset som et tillæg til AB 18 og ABR 18 ligger klar til brug – det eneste, du skal gøre, er faktisk at aftale med dine samarbejdspartnere, at de gælder.

Vores bedste råd til dig, som vil bruge det nye APP Projektoptimering, er:

  • Brug projektoptimeringen i forlængelse af projektgennemgangen
  • Vær konkret – fastsæt klare rammer for projektoptimeringen
  • Italesæt ansvarsfordelingen
  • Justér bonusordningen, så den er tilpasset jeres formål med projektoptimeringen.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan du kan optimere dit projekt ved at bruge appendikset om projektoptimering, er du velkommen til at kontakte mig eller en af mine kolleger på info@mowe.dk eller +45 7022 4999. Du kan også finde og læse mere om APP Projektoptimering på vores AB-side her