Hvis du sammenligner ABR 18 med den tidligere AB 92, er der store strukturelle ændringer.

AB18 og AB92

AB 18 er bygget op som AB 92 med følgende kapitler:

 1. Aftalegrundlaget
 2. Sikkerhedsstillelse og forsikring
 3. Udførelse af entreprisen
 4. Betaling
 5. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
 6. Aflevering
 7. Mangler
 8. 1-års og 5-års eftersyn
 9. Ophævelse
 10. Tvister

Derfor er det overskueligt at finde rundt i det nye aftalesæt for erfarne brugere af AB 92. Det er i de enkelte bestemmelser, at de store ændringer ligger. Nedenfor har vi kort opsummeret nogle af de væsentligste ændringer i AB 18 i forhold til AB 92.

Bygherrens udbud

Udgangspunktet er at bygherrens udbudsmateriale skal være udformet således, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Der ser ikke ud til, at der tiltænkt nogen ændring heri i forhold til AB 92. Men i AB 18 er der præciseret en række forhold.

Bygherren skal blandt andet oplyse, hvorvidt entreprenøren skal udføre projektering og i hvilket omfang.

Der er også skærpede krav til den tidsplan, som udbudsmaterialet indeholder (hovedtidsplanen). Hovedtidsplan skal blandt andet angive eventuelle rådighedsindskrænkninger. Det kan være på byggepladsen, bygningen eller i et bestemt tidsrum. Endvidere skal der i hovedtidsplanen angives en række aktiviteter, som altid skal afsættes tid for. Mellemfrister skal altid fremgå af hovedtidsplanen.

Entreprenørens tilbud

Entreprenørens forbehold skal fremgå klart og samlet af tilbuddet.

Årstidsbestemte vinterforanstaltninger er nu indeholdt i entreprenørens tilbud; men man kan aftale, at de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger også er indeholdt.

Entrepriseaftalen

Rangordenen er som udgangspunkt kronologisk. Det betyder, at som udgangspunkt har entreprenørens tilbud forrang forud for bygherrens udbudsmateriale.

Sikkerhedsstillelse

Entreprenøren skal som udgangspunkt ikke stille sikkerhed, hvis den samlede entreprisesum ekskl. moms er mindre end 1 mio. kr. Sikkerheden nedskrives ikke særskilt i forhold til anlægsarbejder

Hvis entreprenøren ophæver entreprisekontrakten ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 måneder efter ophævelsen, medmindre bygherren forinden har anlagt en sag om ophævelsens berettigelse. For udskudte arbejder sker nedskrivningen forholdsmæssigt, når disse afleveres (ligesom ved etapeaflevering).

En part kan anmode om beslutning om sikkerhed ved Voldgiftsnævnet hvis der uenighed om ophør eller nedskrivning. Nu skal private bygherrer altid stille sikkerhed.

Forsikring

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal automatisk medtages som sikrede på forsikringspolicen.

Entreprenørens forsikring skal fremover også dække produktansvar.

Arbejds- og detailtidsplan

Entreprenøren skal inden fristen i hovedtidsplanen udarbejde en arbejdstidsplan. Arbejdstidsplanen skal nu indeholde rækkefølgen for de enkelte dele af arbejdet. Det fremgår ikke af udkastet, om det er kritisk vej

Parterne skal ved eventuelle ændringer opdatere arbejds- og tidsplanerne, herunder hovedtidsplan. Ved fagentreprise påhviler det bygherren at udarbejde den samlede arbejdsplan (detailtidsplanen). Både bygherren og entreprenøren skal afsætte tilstrækkelig tid til, at arbejdsmiljøreglerne kan over-holdes.

Medvirker entreprenøren ikke i fornødent omfang til at udarbejde en arbejdsplan (med rækkefølgen af entreprenørens arbejde), har bygherren ret til at fastlægge entreprenørens arbejdsplan.

Parterne skal løbende vurdere og revidere tidsplanerne. I den forbindelse skal parterne tage stilling til om ændringerne skyldes forlangt (uenighed) eller aftalt tidsfristforlængelse. Desuden skal parterne vurdere om forsinkelsen vil medføre et dagbodskrav.

Digitale bygningsmodeller mv.

Hvis der skal bruges digitale bygningsmodeller, skal det i udbudsmaterialet fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges.

Den der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, skal samtidig anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må bruges, herunder til projektering, mængdeberegning, kollisionstest og udførelse.

Den der stiller en digital bygningsmodel til rådighed er ansvarlig for fejl i den digitale model, eget input og grænseflader til andres projektering i modellen, men ikke for fejl ved brug af modellen, andres input eller i den standard software, som bruges til udarbejdelse af modellen.

Entreprenørprojektering

Entreprenøren skal udføre projektering, hvis det er aftalt eller entreprenørens ydelser er beskrevet med angivelse af funktionskrav.

Bygherren skal så udpege en projekteringsleder, som koordinerer, godkender, kasserer og giver anvisninger ift. tilrettelæggelse af projektbidrag. Projekteringslederen har ikke noget ansvar for entreprenørens projektering, men blandt andet for fastlæggelse af grænseflader.

Entreprenørens projekt skal indeholde oplysninger om projektets forbindelse med det øvrige projekt i de fastlagte grænseflader. Entreprenøren skal granske eget arbejde og grænseflader til andres

arbejder. Entreprenøren skal færdigmelde projektet til bygherren med henblik på bygherrens god-kendelse. Bygherren skal snarest muligt efter færdigmeldingen meddele entreprenøren om godkendelse eller afvisning af det leverede (evt. forbehold).

Entreprenøren skal oplyse bygherren om anvendelsen af nye metoder og materialer og eventuelle risici som er forbundet derved.

Projektmangler

Entreprenøren har ret og pligt til at afhjælpe mangler ved projekteringen, der påvises ved leveringen af de enkelte faser (og dermed således også før afleveringen).

Projektgennemgang

Reglerne omkring projektgennemgang er blevet udvidet og uddybet. Det er formålet med projektgennemgangen, at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder af grænseflader og tidsfølge. Det er også formålet, at entreprenøren får mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder.

Omfanget af projektgennemgangen afhænger af projektets karakter, størrelse og kompleksitet. Hovedtidsplanen skal angive tiden, som skal afsættes til projektgennemgangen. Der er ikke fastsat vederlag for entreprenørens deltagelse. Det er formålet, at parterne snarest muligt underretter hinanden om uhensigtsmæssigheder, uklarheder og utilstrækkeligheder.

Entreprenørens fremsættelse af forslag under projektgennemgangen indebærer ikke, at entreprenøren bliver ansvarlig for forslaget. Projekteringsansvaret påhviler således den, der udfører projekteringen.

Bygherren (eller hvis rådgiveren skal levere ydelsen) skal lave en redegørelse for projektgennemgangen med konkret angivelse af de foranstaltninger, der træffes til at afbøde uhensigtsmæssigheder m.v. Der kan f.eks. angives en særskilt tilsynsgennemgang af arbejder eller materialer.

Hvis entreprenøren vil rejse krav om merbetaling, tidsfristforlængelse på grund af foranstaltningerne, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse – entreprenørens reklamationspligt

En anvisning indeholder ikke nødvendigvis en ændring af arbejdet. Entreprenøren skal snarest mu-ligt underrette bygherren, hvis entreprenøren anser det for et ændringsforslag (tid og/eller penge).

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring

Entreprenørens krav på ekstra betaling, tidsfristforlængelse og ændring af sikkerhed som følge af en ændring skal snarest muligt fremsættes skriftligt eller på et byggemøde.

Bygherren skal registrere forlangte ændringer. Hvis entreprenøren finder, at der er fejl i registreringen, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren.

Risikoens overgang

For leverancer som ikke skal monteres, forarbejdes eller tilvirkes overgår risikoen ved levering, som ved løsøre.

Bygherrens tilsyn

Nu har byggeledelsen (tilsynet, hvis der ikke er udpeget en byggeleder) fuldmagt til at aftale ændringer i arbejdet på bygherrens vegne, medmindre bygherren har meddelt entreprenøren andet. Fuldmagten indebærer, at rådgiveren kan forpligte bygherren op til kr. 50.000 i ekstrabetaling og op til 5 dage i tidsfristforlængelse for hver ændring.

Projekterings- og byggemøder

Når det er aftalt, at entreprenøren skal projektere, eller når entreprenørens arbejder er beskrevet ved funktionskrav, skal der afholdes projekteringsmøder. Entreprenøren skal deltage i tværfaglig granskning af det samlede projekt, idet hver part gransker eget projekt og dettes grænseflader til andres projekter.

Der er øget krav til indholdet af byggemøder. Ændringer skal fremgå af hvert referat. Tidsopgørelsen skal også fremgå af hvert referat. Med ændringen er det tydeliggjort, at referaterne kan have bindende virkning. Med andre ord vil referaterne bruges som grundlag for aftaler. Der lægges op til, at parterne forholder sig (snarest muligt) til indholdet af referaterne.

Ekstraordinære reguleringer og betaling

For den del af arbejderne som udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen reguleres prisen efter det relevante indeks (indeksregulering). Entreprenøren har også krav på godtgørelse for ekstraordinære og generelt forekommende prisstigninger på materialer og brændstof. Prisen reguleres i tilfælde af statslige indgreb. Reguleringerne kendes fra pris- og tidscirkulæret.

Entreprenøren har ret til to (2!) gange hver måned ret til (a conto) betaling.

Ekstraarbejder skal faktureres inden rimelig tid efter, at de er udført.

Der er også mulighed for en hurtig afgørelse, hvis der er uenighed mellem parterne omkring betaling. En part kan anmode Voldgiftsnævnet om en hurtig afgørelse om f.eks. betaling af en bestridt faktura. En hurtig afgørelse er som udgangspunkt bindende, medmindre en part anlægger en voldgiftssag inden 8 uger.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet

Entreprenørens varslingsfrist er nedsat fra 5 til 3 arbejdsdage (medmindre bygherren er en offentlig/almen bygherre, så er det stadigvæk 5).

I stedet for at standse kan entreprenøren kræve sikkerhedsstillelse for bygherrens opfyldelse af den resterende del af aftalen, uanset om entreprenøren tidligere har givet afkald på sikkerhedsstillelsen.

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Entreprenøren skal nu varsle forventet forsinkelse. Pligten til at varsle opstår, når entreprenøren ved eller burde vide, at der vil indtræde forsinkelse. Varslingen skal ske inden rimelig tid.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Bygherren er fremover berettiget til aftalt dagbod for overskridelse af mellemterminer, hvis alle betingelser er opfyldt:

 1. Mellemfristen skal klart fremgå af aftalen,
 2. der skal løbende være foretaget en notering af overskridelse af friste, således som den må være ændret ved en berettiget tidsfristforlængelse,
 3. bygherren har varslet dagbodskravet i rimelig tid, og
 4. fra det tidspunkt, hvor bygherren har forlangt dagbod, efter at fristen blev overskredet

Dagbod for overskridelse af mellemterminer kan kun kræves, hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelsen af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen.

Entreprenørens forceringsret og pligt

Entreprenøren har ret til betaling for forcering, hvis der er indgået aftale med bygherren. Derudover har entreprenøren ret til betaling for forcering, hvis bygherren uberettiget gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse (varslet dagbod).

Entreprenøren skal skriftligt varsle, hvis entreprenøren på det grundlag vil kræve betaling for forcering. Ellers mister entreprenøren sit krav på betaling for forcering.

Aflevering og førgennemgang

Reglerne om tilsyn og kassation er udbygget med, at bygherren eller entreprenøren under udførelsen kan indkalde til en tilsynsgennemgang af nærmere bestemte arbejder.

Bygherren skal indkalde til en førgennemgang, som skal finde sted inden afleveringen. Tidspunktet skal være fastsat i hovedtidsplanen. Der er pligt til at deltage i førgennemgangen (og for underentreprenører, hvis AB 18 er aftalt med dem), som kan ske opdelt eller samlet. Der skal laves en protokol for førgennemgangen.

Bygherren skal fastsætte et tidspunkt for gennemgang af de mangler, som skal afhjælpes efter afleveringen. Det kaldes ”afhjælpningsgennemgangen”. Formålet med den samlede afhjælpningsgennemgang er at erstatte de mange eftersyn af afhjælpning af de enkle mangler. Tidspunktet fastsættes under hensyntagen til, hvornår hovedparten af manglerne forventes at være afhjulpet.

Mangler – produktansvar

Entreprenørens ansvar for produktansvar er begrænset til dækningen ifølge den produktansvarsforsikring, som entreprenøren skal tegne.

Som udgangspunkt hæfter entreprenøren fortsat ikke for indirekte tab.

Den 5-årlige reklamationsfrist gælder nu også ved anlægsarbejder.

Mangelansvaret for løsøre og inventar, der ikke er særlig tilpasset eller monteret, er 2 år. Fristen regnes fra afleveringen.

Tvister

Se vores kommentarer til AB 18 og ABR 18 regulering af tvister her.

Hvis du vil vide mere om de enkelte emner, kan du holde dig opdateret på vores AB-side. Her skriver vi løbende mere om de nye regler i AB 18 og ABR 18.

Brug for hjælp?

Har du brug for at vide, hvordan du forbereder din organisation på de nye AB’ere, så kontakt advokat, partner Christian Molt Wengel på cmw@mowe.dk eller mob. 60431400.