Med introduktionen af AB-systemet har vi fået to aftalevilkår – AB Forenklet og ABR Forenklet – der er forenklede versioner af henholdsvis AB 18 og ABR 18.

Men hvor enkel kan en entrepriseaftale blive? Læs med her, og bliv klogere på de forenklede vilkår.

Med det nye AB-system har AB-udvalget introduceret to nye aftalevilkår: AB Forenklet og ABR Forenklet.

Som navnene antyder, er AB Forenklet og ABR Forenklet forenklede versioner af AB 18 og ABR 18.

Forenklingen af vilkårene kommer helt lavpraktisk til udtryk ved, at en række bestemmelser er omformuleret eller helt udeladt i AB Forenklet og ABR Forenklet, og at AB Forenklet og ABR Forenklet i nogle tilfælde henviser til bestemmelserne i AB 18 og ABR 18 i stedet for at gengive dem.

Ændringerne vedrører først og fremmest de bestemmelser, som ikke er relevante for simplere byggeprojekter, og de bestemmelser, som detaljeret regulerer samarbejdet mellem bygherre og entreprenør/rådgiver.

Med de forenklede aftalevilkår er det derfor i højere grad overladt til byggeriets parter selv at regulere samarbejdet.

I dette nyhedsbrev vil jeg give dig en introduktion til de nye forenklede aftalevilkår og fortælle om nogle forskelle, du og dine samarbejdspartnere skal være opmærksomme på, når I bruger vilkårene på jeres byggeprojekter.

Hvad er formålet med de forenklede aftalevilkår?

Der bliver lavet for mange aftaler, der er for omfattende i forhold til de projekter, de skal bruges til. Samtidig er der for mange byggeprojekter, der bliver gennemført helt uden en aftale, fordi aftalevilkårene er for omfattende. Begge dele resulterer i spild, enten i form af unødigt arbejde på aftaler, der skyder over målet, eller i form af konflikter, der kunne være undgået med en aftale.

AB Forenklet og ABR Forenklet er skabt ud fra filosofien om enklere aftaler til enklere byggeprojekter og er et skridt mod at lukke det aftalemæssige gap, vi ser i byggebranchen.

Formålet er, at AB Forenklet skal bruges til bygge- eller anlægsarbejder, som er små, hvad angår omfang, tid og økonomi, og entrepriser, som er enkle i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

Det er formålet med ABR Forenklet, at den skal bruges til opgaver om teknisk rådgivning uden projektering, eller hvor rådgiveren kun skal projektere en lille del af bygge- eller anlægsarbejdet.

De forenklede AB og ABR er ikke beregnet til byggeprojekter, hvor bygherren er forbruger.

I de næste afsnit af dette nyhedsbrev vil vi kigge på nogle af forskellene mellem ”hovedvilkårene” og de forenklede udgaver.

Tre forskelle på AB 18 og AB Forenklet

Lad os starte med at kigge på tre af forskellene mellem AB 18 og AB Forenklet.

Kortere varighed af entreprenørgarantien

Varigheden af entreprenørgarantien er begrænset i AB Forenklet i forhold til AB 18.

Efter AB Forenklet ophører sikkerheden allerede ét år efter afleveringen af byggeriet, medmindre bygherren har reklameret over manglerne inden da.

Så hvis du er bygherre, skal du sørge for at reklamere over eventuelle mangler så hurtigt som muligt og inden for et år efter aflevering.

Hvis bygherren har reklameret inden for et år efter afleveringen, ophører sikkerheden først, når manglerne er afhjulpet.

Opstartsgennemgang i stedet for projektgennemgang

Projektgennemgangen i AB 18 (og ABR 18) er ændret til en såkaldt opstartsgennemgang i AB Forenklet.

Opstartsgennemgangen har et mere begrænset formål end projektgennemgangen, nemlig at sikre at parterne får en fælles forståelse af projektet og udførelsen af arbejdet.

Opstartsgennemgangen omfatter en gennemgang af entreprenørens tilbud og af projektet.

Fordi projektgennemgangen er afskaffet i AB Forenklet, vil det være relevant at pointere eventuelle uhensigtsmæssigheder i projektet under opstartsgennemgangen, selvom det falder udenfor opstartsgennemgangens hovedformål.

Valgfri byggemøder

I modsætning til AB 18 har bygherren efter AB Forenklet mulighed for – men ikke pligt til – at indkalde til byggemøder.

AB Forenklet oplister ikke nogen krav til, hvad der skal gennemgås, opdateres og registreres på byggemøderne. Det er i stedet overladt til bygherren selv at beslutte, hvordan byggemøderne skal gennemføres.

Byggemøderne er et forum, hvor bygherren og entreprenøren løbende kan tale om byggeriets fremskridt og eventuelle problemer.

I Molt Wengel er vi ikke i tvivl om, at god og regelmæssig kommunikation mellem parterne er vejen til en god proces. Det er derfor en god idé at bygherren indkalder til byggemøde for eksempel en gang om ugen. Når I planlægger jeres byggemøder, kan I hente inspiration til dagsordenen i AB 18 § 31.

Tre forskelle på ABR 18 og ABR Forenklet

Hvad er så forskellene på ABR 18 og ABR Forenklet? Lad os dykke ned i tre af dem.

Tag stilling allerede ved udbuddet

Hvis rådgivningsopgaven vedrører projektering af et bygge- og anlægsarbejde, skal bygherren efter ABR Forenklet have taget stilling til en række oplysninger allerede ved udbuddet af rådgivningsopgaven. Efter ABR 18 kan man vente med at tage stilling til de samme oplysninger i rådgivningsaftalen.

De oplysninger, der skal tages stilling til tidligere, hvis I anvender ABR Forenklet, er:

  • Den samlede økonomiske ramme for både projektering og udførelse (hvis den er fastsat)
  • Fristen for rådgiverens udarbejdelse af ydelsesplanen
  • Det forventede sluttidspunkt for entreprisens udførelse
  • Den organisationsform, som entreprisen skal udføres i.

Bortfald af rådgiverens afhjælpningsret

Efter ABR 18 bortfalder rådgiverens afhjælpningsret, hvis afhjælpningen ikke i tilstrækkelig grad kan tilgodese bygherrens interesser. Dette er anderledes efter AB Forenklet. Her mister rådgiveren sin afhjælpningsret, hvis rådgiveren ikke afhjælper manglerne inden rimelig tid.

Begrænsning af rådgiverens ansvar

I ABR Forenklet er rådgiverens ansvar begrænset til 2,5 millioner kroner, medmindre parterne aftaler andet.

Denne begrænsning af rådgiverens erstatningsansvar gælder, uanset om der er tegnet en projektansvarsforsikring eller ej, og uanset størrelsen på rådgiverens honorar.

Hvis du er rådgiver, er det derfor vigtigt, at du har en forsikring, der dækker op til 2,5 millioner kroner.

Hvis du er bygherre, skal du være opmærksom på at aftale en højere ansvarsbegrænsning med rådgiveren, hvis projektet er mere værd end de 2,5 millioner kroner. Hvis projektets værdi langt overstiger 2,5 millioner, bør I i stedet overveje at anvende ABR 18 på det konkrete byggeprojekt i stedet for ABR 18 Forenklet.

Hvad gælder, når en bestemmelse i AB 18/ABR 18 er udeladt i de forenklede vilkår?

Som jeg nævnte i begyndelsen af nyhedsbrevet, er der nogle bestemmelser i AB 18 og ABR 18, der er udeladt i henholdsvis AB Forenklet og ABR Forenklet. Hvad gælder så der?

De forenklede aftalevilkår gælder kun, hvis parterne har aftalt at anvende dem på et konkret byggeprojekt.

Hvis du og dine samarbejdspartnere har aftalt at bruge AB Forenklet og/eller ABR forenklet på et byggeprojekt, skal I være opmærksomme på, at nogle af bestemmelserne i AB 18 og ABR 18 kan komme til at spille en rolle for jeres samarbejde, selvom de er udeladt i de forenklede aftalevilkår.

En stor del af bestemmelserne i AB 18 og ABR 18 er nemlig såkaldte almindelige regler, som gælder, når parterne ikke har aftalt andet.

Hvis der er et forhold, som I ikke har reguleret i jeres aftale, og som heller ikke er reguleret i AB Forenklet eller ABR Forenklet, er der altså en vis sandsynlighed for, at forholdet vil blive reguleret på samme måde som i AB 18/ABR 18.

Du kan læse mere om AB-vilkårene på mowe.dk/AB18, og så kan du naturligvis altid kontakte os på info@mowe.dk eller på +45 7022 4999.