Reglerne om krav på godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer i AB 18/92 og ABT 18/93

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer

Formentligt grundet leverings- og produktionsproblemer, som en konsekvens af Corona pandemien, opleves der kraftige prisstigninger på nogle typer byggematerialer.

Det betyder, at der bliver rejst en del krav af entreprenørerne mod deres bygherre om godtgørelse.

Vi giver her et hurtigt overblik over AB-reglerne i AB 18/92 og ABT 18/93 vedrørende retten til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger.

Ændringen i forbindelse med AB 18

Udgangspunktet er, at en aftalt fast pris ikke reguleres. Prisstigninger er således en entreprenørrisiko.

Dette udgangspunkt kan naturligvis fraviges ved at aftale noget andet, hvilket ofte sker, blandt andet ved at aftale AB 18 eller ABT 18, som grundlag for aftalen.

Med AB 18 § 35, stk. 2-7 og ABT 18 § 33, stk. 2-7, er der indsat regler om ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger i AB-reglerne.

Reglerne i AB 18 og ABT 18 (der har samme indhold), er for så vidt en kodificering af reglerne om ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger i fastpriscirkulæret § 9 (cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv.). Cirkulæret blev ophævet med virkning fra januar 2019, men tilsvarende regler, er altså nu at finde i selve AB 18 og ABT 18.

I AB 92 og ABT 93, findes ikke bestemmelser om godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger i selve AB reglerne, men de blev dog ofte aftalt alligevel. F.eks. hvor arbejderne var omfattet af fastpriscirkulæret, ville der i henhold til dennes § 9 være en ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger. Derudover indeholder Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008, i sit punkt 6, forbehold om godtgørelse for udgiftsforøgelse forårsaget af pålæg fra staten og ekstraordinære prisstigninger, jf. en henvisning til Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid (fastpriscirkulæret), § 8 og § 9.

Også i tilfælde, hvor fastpriscirkulæret eller Dansk Byggeris standardforbehold ikke er grundlag, indeholder en lang række aftaler bestemmelser om, at fastpriscirkulærets bestemmelser §§ 8 og 9 finder anvendelse, hvorved der aftales en ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger på materialer.

Det betyder:
Første forudsætning for, at en entreprenør har ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger er, at det er aftalt.

Er AB 18 eller ABT 18 aftalegrundlag – og er §§ 35/33 ikke fraveget – er der aftalt en sådan adgang.

Er AB 92 eller ABT 93 aftalegrundlaget, skal det undersøges, om retten til godtgørelse er en del af entrepriseaftalen. Det vil typisk stå i selve aftalen, eventuelt som en henvisning til fastpriscirkulæret, Dansk Byggeris standardforbehold eller beskrevet i særlige betingelser, byggesagsbeskrivelse eller lignende sted. Vedtagelse af retten til ekstraordinær prisstigning er så almindelig, at der ikke gælder strenge krav i forhold til vedtagelse.

Når det herefter er fastlagt, at der er aftalt en ret til godtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger, skal det undersøges, om entreprenørens krav herefter opfylder betingelserne for godtgørelse.

Betingelserne for godtgørelse

AB 18 og ABT 18 §§ 35 og 33 stk. 2-7, indeholder en række betingelser, for at entreprenøren gives ret til godtgørelse for ekstraordinær prisstigning.

Ikke anden regulering:
Godtgørelsen må ikke allerede være opnået gennem regulering ved statslige indgreb eller aftalt indeksregulering.

Tidspunktet for prisstigningen:
Der skal være tale om en prisstigning, der er indtrådt efter tilbudsdagen og inden aftalt indeksregulering er trådt i kraft. Baggrunden for dette krav er, at entreprenøren (i hvert fald teoretisk) på tilbudsdagen ville have kunnet tage højde for allerede indtruffen prisstigning i sin pris. Den almindelige indeksregulering, finder herefter som regel sted fra 12 måneder efter tilbudsdagen jf. f.eks. AB 18 § 34. Hvis der sker almindelig indeksregulering og samtidig reguleres for ekstraordinære prisstigninger, vil der ske en dobbelt regulering, da den almindelige indeksregulerings indekstal også indeholder den ekstraordinære stigning. Dog bemærkes, at den almindelige indeksregulering normalt har startindeks 6 måneder efter tilbudsdagen. De første 6 måneder, der derfor ikke bliver fanget af den normale indeksregulering, må antages at kunne blive dækket efter reglerne om ekstraordinære prisstigninger – også efter almindelig indeksregulering er indtrådt.

Materialerne (”i færdig form”):
Selve de materialer, der kan kræves godtgørelse for, er dem der ”i færdig form eller på sædvanlig måde” indgår i arbejdet samt brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.
Det indebærer, at prisstigningen skal være slået igennem på produktet, der leveres i færdige form eller leveres på sædvanlig måde. Opdeling kan ikke ske i enkeltdele, for at opnå godtgørelse. F.eks. opdeling af betonelementet i dets bestanddele (beton og stål), da den færdige form er betonelementet.

Generel prisstigning og dokumentation:
Selve prisstigningen skal være generelt forekommende i markedet og ikke alene ramme entreprenøren. Stigningen skal fremgå af officielt prismateriale eller kunne dokumenteres på anden måde.

Hvor stor en stigning er ekstraordinær:
For at prisstigningen udløser ret til godtgørelsen, skal summen af godtgørelsesbeløb samlet udgøre mindst 0,5 % af entreprisesummen. For at undgå, at en hovedentreprenør kommer i en klemme, ved at skulle betale sin underentreprenør godtgørelse, da denne når 0,5 % kravet hurtigere end hovedentreprenøren, gøres der den undtagelse, at godtgørelse hovedentreprenøren er forpligtet til at svare underentreprenøren, godtgøres hovedentreprenøren, selvom 0,5 % grænsen ikke er nået.

Opgørelse af godtgørelseskravet:
Den del af en stigning, der kan udløse godtgørelse og anses ekstraordinær, er som udgangspunkt alene den del, der overstiger 10 % set i forhold til prisen på tilbudsdagen. Da prisstigninger må anses for normale, tillægges der herudover 0,5 % per hele måneder, der går mellem tilbudsdag og indkøbsdag. Et produkt indkøbt den første måned efter tilbudsdagen, giver således ret til godtgørelse, for den del der overstiger 10 %. Indkøbes først måneden efter, er der alene godtgørelseskrav for den del, der overstiger 10,5 % og så fremdeles, indtil almindelige indeksregulering måtte indtræde og tage over. Man kan således sige, at entreprenøren bærer risikoen for prisstigerne for de første 10 % tillagt 0,5 % per måned regnet fra tilbudsdagen, indtil eventuel almindelig indeksregulering, der typisk vil ligge 12 måneder efter tilbudsdagen jfr. f.eks. AB 18 § 34.

Selve beregningen af stigningen, skal ske ud fra forskellen i pris på tilbudsdagen og indkøbsdagen, som det fremgår af officielt prismateriale eller den anden måde, som entreprenøren måtte kunne finde at bruge, som dokumentation for den generelle prisstigning.
Der kan være konkrete problemstillinger i at finde de nødvendige data for de relevante dage. Anvendes f.eks. data fra Danmarks Statistik som grundlag, offentliggøres disse typisk kvartalsvis. Derfor vil det som regel blive nødvendigt at interpolerer mellem de offentliggjorte fixpunktsdatoer, for at finde frem til data for henholdsvis tilbudsdagen og indkøbsdagen.

Den stigningsprocent, der herefter fremkommer, bruges herefter (fratrukket 10 % samt 0,5 % per måned), til at beregne prisstigningen i forhold til prisen på tilbudsdagen. I den forbindelse skal det erindres, at der er tale om en godtgørelse, hvorfor entreprenørens fortjeneste ikke skal medtages i beregningen. Dette kan formentlig give nogle udfordringer, f.eks. i forhold til rabatter.

Sammenfatning – 4 gode råd om prisstigninger

– Undersøg om ret til godtgørelse er aftalt – enten via AB 18/ABT 18 eller på anden vis i jeres aftale

– Sammenhold perioden med anden regulering, herunder den almindelig indeksregulering

– Indhent relevant officielt materiale til dokumentation af prisstigningen

– Undersøg, som bygherre, om 0,5 % grænsen er nået og at 10 % + 0,5 % per måned er fratrukket

Hvis du vil vide mere om prisstigninger, og hvordan vi kan hjælpe dig videre, er du velkommen til at kontakte advokat Anders Nørgaard Sørensen.