Byggebranchen har igennem de senere år udviklet sig markant i forhold til anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriet

Digitale bygningsmodeller

Byggebranchen har igennem de senere år udviklet sig markant i forhold til anvendelsen af digitale værktøjer i byggeriet. AB-udvalget har med høringsudkastet til AB 18 fremlagt et bud, som tager højde for udviklingen og har foreslået en række nye bestemmelser om digitale bygningsmodeller (§ 16).

Høringsudkastets § 16 indeholder regler om:

  • Krav til udbudsmaterialets indhold, hvis der bruges digitale modeller (stk. 1)
  • Den praktiske anvendelse af de digitale modeller (stk. 2)
  • Samarbejde mellem flere aktører om en digital bygningsmodel (stk. 3)
  • Krav til dataformat (stk. 4)

Forslaget indeholder desuden regler om ansvarsfordeling, idet det af § 16, stk. 5 fremgår, at den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, er ansvarlig for fejl i den digitale model, eget input samt grænseflader til andres projektering i modellen. Ansvaret for andres fejl ved brug af modellen samt andres input påhviler dog den enkelte aktør.

Entreprenørens pligt til at deltage i projektgennemgang

Ved siden af de nye regler om digitale bygningsmodeller har AB-udvalget også foreslået en ændring af de gældende regler om projektgennemgang i høringsudkastets § 19.

Hvor udgangspunktet i AB 92 var, at en entreprenør ikke havde pligt til at deltage i projektgennemgang medmindre dette fremgik af udbudsmaterialet, er der nu stillet forslag om, at entreprenøren, sammen med bygherren og rådgiveren, skal deltage i projektgennemgang med henblik på at opnå en fælles forståelse af projektet og afdække risici. De nye regler stiller også strengere krav til entreprenørens meddelelsespligt i relation til eventuelle krav vedrørende pris, tid og sikkerhed, som resultat af projektgennemgangen, idet det af § 19, stk. 7 fremgår, at entreprenøren ”snarest muligt” skal give den anden part skriftlig besked herom.

Reglerne om projektgennemgang, der i vidt omfang fastlægger en proces, hvor parterne afdækker risici og muligheder, vil ikke blive nærmere gennemgået i dette nyhedsbrev, men det fremhæves, at entreprenøren fortsat kun pålægges et projekteringsansvar, såfremt entreprenøren udfører projektering. Høringsudkastets § 19, stk. 5, om entreprenørens fremsættelse af forslag under projektgennemgangen medfører således ikke, at entreprenøren er ansvarlig for forslaget, hvor det implementeres. Dette ansvar påhviler den projekterende og implementerende rådgiver.

Hvis projektfejl er så åbenbare eller indlysende, at de umiddelbart kan konstateres af en professionel entreprenør, er udgangspunktet fortsat, at entreprenøren skal give bygherren meddelelse herom – gøre indsigelse, idet entreprenøren ellers løber en risiko for at pådrage sig et medansvar. Det følger af den loyalitetsforpligtelse, som parter i et kontraktforhold almindeligvis er underlagt.

Påvirkes entreprenøransvaret ved anvendelsen af digitale bygningsmodeller?

De nye regler om entreprenørens adgang til at anvende digitale bygningsmodeller, og entreprenørens pligt til at deltage i projektgennemgang, kan give anledning til overvejelser om, hvorvidt entreprenørens mulighed for at opdage fejl i projektet, og hermed pådrage sig et ansvar for ikke ”at sige fra”, vil ændre sig.

Eksempel: Kollisionskontrol

Der anvendes oftere og oftere såkaldte kollisionskontroller i byggeprojekter, der indeholder digitale bygningsmodeller. Kollisionskontrollerne udføres i den digitale bygningsmodel blandt andet med henblik på at konstatere, om projektet er bygbart, herunder om grænsefladerne imellem forskellige fag er koordineret. Modelleringen og kollisionskontrollerne kan således være med til at sikre, at byggeriet kan gennemføres effektivt ved, at eventuelle projekteringsfejl opdages og rettes til inden udførelsen på byggepladsen. Dette kan i sagens natur spare både tid og penge.

Et udsnit af en kollisionskontrol kan f.eks. se sådan ud:

Clash test summary
Concrete – Installations 294
Steel – Installations 264
Installations – Installation 7.541
Prefab arch concrete v. inst 265
Prefab concrete v. structure 48
Floors / roofs v. installations 1.832
Manual detected clashes Not carried out yet
Total 10.244

 

Med kollisionskontrollen er skabt et værktøj, der gør det lettere for byggeriets parter at opdage fejl i projektet. Man kan derfor overveje, om kravene til entreprenørens pligt til ”at sige fra” med tiden kan skærpes tilsvarende. Dette må særligt gælde i de tilfælde, hvor entreprenøren allerede tidligt i byggeprocessen har registreret mange og alvorlige kollisioner, og hvor anvendelse af indsigelsespligten overfor bygherren kunne have ført til en afhjælpning af projekteringsfejl inden udførelse.

En egentlig skærpelse af indsigelsespligten bliver der dog næppe tale om. Som nævnt har entreprenøren allerede en pligt til ”at sige fra” og søge bygherrens vejledning, når åbenbare og indlysende fejl konstateres.  som i kollisionskontrollerne. Kollisionskontrollerne og tilsvarende digitale værktøjer giver nærmere entreprenøren en mulighed for nemmere at opdage fejl og mangler ved projektet og entreprenøren vil derfor i princippet hurtigere kunne komme i en situation, hvor entreprenøren skal sige fra.

Hvad nu?

Den markante digitalisering af byggebranchen og de juridiske udfordringer, som digitaliseringen byder på, bliver spændende at følge fremover. I vidt omfang vil gældende retsprincipper dog givet fortsat skulle anvendes med den nødvendige tilpasning.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Ring på tlf.  70 22 49 99 eller send en mail til: info@mowe.dk.