Med AB 18 kom der flere muligheder for at løse tvister end i forgængeren AB 92. Udover muligheden for mediation blev ”hurtig afgørelse” introduceret som en af tvistemulighederne. Anvendelsen af metoden er stigende – formentlig fordi hurtig afgørelse sikrer hurtigere sagsbehandling end de klassiske voldgiftssager og dermed likviditet til de implicerede parter.

Det er efterhånden fire år siden, at det nye aftalevilkår for byggeriet, AB/ABT/ABR 18, udkom. I AB 18 blev der i § 68 indført en ny type tvistløsningsinstrument kaldet ”hurtig afgørelse”. Inspirationen kom fra England og reglerne om sagkyndig beslutning om sikkerhedsstillelse fra AB 92.

Muligheden for hurtig afgørelse blev indført, fordi voldgiftssager almindeligvis tager meget lang tid og er omkostningstunge, særligt når der indgår syn og skøn – i gennemsnit forlænger syn og skøn voldgiftssager fra 15 til 26 måneder. En overhængende tvist kan altså være meget forstyrrende for fremdriften i byggesager og skabe usikkerhed mellem parterne på byggepladsen.

Hvad er en hurtig afgørelse – og hvor hurtig er den?

En entreprenør eller bygherre kan anmode Voldgiftsnævnet om at udpege en opmand til at træffe afgørelse om en række særlige typer tvister. Opmanden kan både have juridisk baggrund eller faglig/sagkyndig erfaring inden for byggebranchen alt efter, hvilken type tvist der er tale om.

En hurtig afgørelse kan bl.a. omhandle ændringer, ekstraarbejder, tidsfristforlængelse og entreprenørens ret til regulering af entreprisesummen. Især sidstnævnte er højaktuel qua de prisstigninger, vi pt. oplever i byggebranchen. Derimod kan bl.a. ophævelse, mangler og sikkerhedsstillelse ikke behandles efter hurtig afgørelse. Det fulde overblik er listet i AB 18 § 68, litra a til k.

Og hvad gør så en hurtig afgørelse hurtig? En hurtig afgørelse opererer med forholdsvis korte frister på fem og 10 dage til at afgive processkrifter. Og der skal være særlige omstændigheder for at få forlænget fristerne, hvilket adskiller sig fra voldgiftssager. Når parterne har skrevet sidste ord i sagen (som udgangspunkt to indlæg pr. part – maksimalt tre indlæg pr. part), får opmanden 10 dage til at træffe afgørelse på skriftligt grundlag. Der er altså ingen mundtlig hovedforhandling.

En hurtig afgørelse kan dermed være færdig allerede efter to måneder, hvis processen bliver fulgt. Man kan heller ikke starte et syn og skøn under en hurtig afgørelse, medmindre formålet med syn og skøn er at sikre bevis.

Resultatet er færre voldgiftssager

Hurtige afgørelser adskiller sig også fra voldgiftssager ved, at de kan ankes. De er dog som udgangspunkt bindende på samme måde som en voldgiftskendelse. Men enhver part kan inden otte uger fra afsigelse anke afgørelsen til en ny voldgiftssag.

Det er imidlertid vores overbevisning, at der kommer færre voldgiftssager, fordi parterne i mange tilfælde når til enighed efter en hurtig afgørelse – en overbevisning, som Voldgiftsnævnets statistik bekræfter. Samtidig er forberedelsen til en voldgiftssag, der har kørt hurtig afgørelse omkring, formentlig også mindre. Og så har en anke af en hurtig afgørelse til voldgift som udgangspunkt ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at en entreprenør vil kunne sikre sin likviditet hurtigere end ved voldgift.

Hvad kræver det at bruge hurtig afgørelse?

Hvis du overvejer en hurtig afgørelse, skal du sikre dig, at du har opfyldt procesforudsætningerne for at anlægge en voldgiftssag. Du skal bl.a. have gennemført løsningstrappen i AB 18 på både projektleder- og ledelsesniveau.

Har du det, kan det være en stor fordel for alle parter at få afgjort en tvist efter reglerne om hurtig afgørelse. Det kan sikre fremdrift på projektet ved hurtig tvistbehandling og sikre likviditet for de involverede parter. En fremdrift, der er langt billigere og hurtigere end en voldgiftssag, og som vil falde på et tørt sted hos mange af byggeriets parter pt.

 

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale. Ring på tlf.  70 22 49 99 eller send en mail til: info@mowe.dk.