De såkaldte IKT-bekendtgørelser finder anvendelse på offentlige og almene byggerier af en vis størrelse. Bekendtgørelserne stiller krav om, at der under projektering og udførelse anvendes objektbaseret digital bygningsmodellering, også kaldet BIM (Building Information Modelling).

Digitalt byggeri

Anvendelse af digitale modeller er dog ikke begrænset til offentlige byggerier, men bruges stort set i alle byggerier af en vis størrelse.

AB 18 § 16 (findes tilsvarende i ABR § 15) indeholder bestemmelser, der opfordrer parterne til at sikre klarhed over nogle af de udfordringer, der kan opstå, når digitale modeller anvendes i forbindelse med projektering og udførelse af byggeriet.

Hvis bygherren ellers overholder IKT-bekendtgørelserne, tilføjer AB 18 § 16 ikke noget nyt i forhold til, hvad bygherren allerede har sikret sig i de dele af aftalegrundlaget, der handler om IKT. Dette skyldes primært den såkaldte IKT-specifikation (A 102), som hjælper byggesagens parter med at definere omfanget af IKT-ydelser. En enkelt undtagelse hertil findes i AB 18 § 16, stk. 5, sidste led, som der kommenteres på længere nede i artiklen.

Flere grænseflader og opdelte ansvarsforhold

Man får ofte opfattelsen af – i hvert fald blandt jurister – at der skulle gælde særlige regler om, hvem der er ansvarlig for mangler i digitale modeller. Det er ikke tilfældet. Men brugen af digitale modeller vil ofte medføre langt flere grænseflader og dermed også langt mere opdelte ansvars- og risikoforhold, end man ellers kender fra de papirbaserede byggeprojekter.

I praksis foregår det således, at IKT-lederen, der efter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, pkt. 2, er en del af projekteringsledelsen, tager de forskellige projekterendes arbejde (arkitektfag, ingeniørfag mv.) fra deres eget software (eks. Archicad, REVIT, Tekla mv.) i egne fagmodeller og herefter samler i en fællesmodel – typisk via et software program, der anvendes specifikt til det formål.

I det følgende er udpeget to konkrete opmærksomhedspunkter, som henholdsvis bygherre, entreprenører og rådgivere skal have sig for øje, når de nye bestemmelser om digitale bygningsmodeller finder anvendelse i aftalegrundlaget.

For yderligere og mere detaljeret beskrivelse af bestemmelserne henvises til Molt Wengels bog ”AB 18 med kommentarer”.

To særlige opmærksomhedspunkter vedrørende digitale modeller

Åbne filformater – OBS på konverteringen

§ 16, stk. 4, indeholder et krav om, at data skal leveres og indlæses i åbne dataformater – i praksis et krav om brug af det såkaldte ”IFC-format”.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at konverteringen af dataformat fra et lukket format til IFC-format kan – og ofte vil – være kilde til fejl. Dette skyldes, at det kræver stor omhu og arbejdsindsats at sikre, at al relevant information tages med og gengives korrekt efter konverteringen. Fejlene kan endda være af sådan en karakter, at den konverterede model i IFC-format vises korrekt i software fra den virksomhed, der ejer det lukkede filformat for den originale fil, men vises forkert i software fra andre virksomheder.
Derfor er det også normalt, at IKT-specifikationen forlanger, at software leveres i både originalt format og IFC-format. Det er formentlig også derfor, at § 16, stk. 4, sidste pkt., stiller krav om, at den der leverer eller indlæser data skal oplyse, hvilken software dataformaterne er fremstillet med.

Ansvar ved fejl i ”standard software”
Efter § 16, stk. 5, sidste led, fremgår det, at den der har lavet en model ikke bærer risikoen for fejl i standard software, som bruges til udarbejdelse af modellen.

Hvad der udgør standard software, må formentlig fortolkes ligesom reglerne om udviklingsskader, jf. AB 18 § 47, dvs. at ikke enhver ny software anses for at være standard – selv hvis den opnår hurtig udbredelse.

Til gengæld må det også betyde, at entreprenøren ikke bærer risikoen for fejl i nye versioner af standard software, selv om der endnu ikke er praktiske erfaringer med den nye version.

Hvordan bestemmelsen helt konkret skal fortolkes, og hvad der helt præcist skal forstås ved ”standard software”, bliver vi formentlig klogere på igennem fremtidig voldgiftspraksis.
———————————————-
Hvis du vil vide mere om de nye AB-bestemmelser om digitale bygningsmodeller, og hvordan vi kan hjælpe dig videre, er du velkommen til at kontakte Advokat  Sofie Grubb Turley .