Konflikthåndteringsreglerne er blevet udvidet betydeligt i forhold til tidligere versioner af lovgivningen.

Overordnet set indeholder både AB 18 og ABR 18 følgende regler om konflikthåndtering:

 • Pligt til at forligsforhandle (løsningstrappe)
 • Pligt til at anmode om mægling/mediation inden en voldgiftssag
 • Syn og skøn
 • Beslutning om stillet sikkerhed
 • Hurtig afgørelse
 • Voldgift

Det er hensigten, at tvister skal løses på lavest mulige niveau, samt voldgiftssager skal forsøges undgået. Samtidigt er det også formålet, at de enkelte dele af tvistløsningerne skal foregå hurtigt.

Pligt til at forligsforhandle (løsningstrappe)

Tvister mellem parterne skal søges afklaret og forligt ved forhandling. Først skal projektlederne forsøge at løse tvisten inden 5 arbejdsdage. Herefter har parternes ledelsesrepræsentanter 5 arbejdsdage. Hvis ikke ledelsesrepræsentanterne kan løse tvisten, skal de drøfte det næste skridt til at løse tvisten.

Der kan ikke anmodes om mægling/mediation, hurtig afgørelse og voldgift før, der har været ført forligsforhandlinger.

Mediation og mægling

En part kan anmode Voldgiftsnævnet om udpegning af en mægler eller mediator. Mediation kan ikke iværksættes, hvis tvisten behandles under en sag om hurtig afgørelse. Hvis en part har anmodet om mægling eller mediation, er begge parter forpligtet til at medvirke. Voldgift kan ikke iværksættes før proceduren er afsluttet.

Forskellen på mægling og mediation er graden af tilkendegivelser fra henholdsvis mægler eller mediator. Mægler kan fremkomme med et mæglingsforslag. Mediatorer fremkommer ikke med deres holdning til, hvordan sagen bør løses.

Syn og skøn

Syn og skøn kan ikke iværksættes, hvis en part har anmodet om en hurtig afgørelse. Det er en procesforudsætning, at der har været forligsforhandlinger.

Beslutning om stillet sikkerhed

En part kan anmode Voldgiftsnævnet om at udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet sikkerhed. Sagen afgøres på skriftligt grundlag. Beslutningen om udbetaling kan betinges af sikkerhedsstillelse. Endvidere kan den sagkyndige henvise parterne til at anlægge en voldgiftssag om sikkerheden.

Hurtig afgørelse

Hurtig afgørelse adskiller sig fra sagkyndig beslutning ved at være bindende for parterne og eksigibel, medmindre en af parterne anlægger en voldgiftssag inden 8 uger om spørgsmålet. Hurtig afgørelse træffes som udgangspunkt på skriftligt grundlag. Det er ikke alle sager, som egner sig til hurtig afgørelse, men derimod en tvist eller en afgrænset gruppe af tvister:

 1. bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage, eller foretage modregning,
 2. bygherrens ret til at forlange ændringer, og rådgiverens/entreprenørens ret til at udføre disse ændringer,
 3. ret til ekstra betaling for ændringer, opgørelse af mindrearbejder/besparelser,
 4. tidsfristforlængelser,
 5. tvister med en værdi under kr. 200.000,
 6. andre tvister, hvis parterne er enige derom og
 7. Voldgift

Hvis parterne aftaler det eller sagsgenstanden er mindre end 1 mio. kr., så behandles sagen efter forenklet voldgiftsbehandling (1 dommer og færre indlæg).

Hvis du vil vide mere om de enkelte emner, kan du holde dig opdateret på vores AB-side. Her skriver vi løbende mere om de nye regler i AB 18 og ABR 18.

Brug for hjælp?

Har du brug for at vide, hvordan du forbereder din organisation på de nye AB’ere , så kontakt advokat, partner Christian Molt Wengel på cmw@mowe.dk eller mob. 60431400.