FIDIC’s reviderede Green Book er et enklere og i tekst mindre omfangsrigt alternativ til Red Book og Yellow Book. Green Book er tiltænkt anvendt til bygge- og anlægsprojekter, der er helt eller delvist designet af bygherren eller entreprenøren.

Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) udgav i december 2021 en revideret udgave af Green Book, som er en opdatering af udgaven fra 1999.

FIDIC’s reviderede Green Book er et enklere og i tekst mindre omfangsrigt alternativ til Red Book og Yellow Book. Green Book er tiltænkt anvendt til bygge- og anlægsprojekter, der er helt eller delvist designet af bygherren eller entreprenøren.

Generelt er anvendelsesområdet for den opdaterede version bredere end 1999-udgaven, der historisk set var udviklet til brug for mindre projekter på under USD 500.000, projekter med en varighed på under seks måneder eller mere simple projekter, hvor udførelsen er præget af arbejder med mange gentagelser.

Realiteten var imidlertid, at 1999-udgaven af Green Book ofte blev anvendt til meget større projekter, både hvad angår størrelse og entreprisesum.

Den opdaterede Green Book afspejler således branchens behov for en mere enkel standardkontrakt, der kan bruges til mindre komplicerede eller generiske projekter med kortere varighed, og hvor risikoniveauet skønnes at være lavt.

De vigtigste ændringer i den reviderede udgave

Den reviderede udgave af Green Book indeholder en række nye elementer og nye bestemmelser, hvorfor kontrakten også forventes at kræve et højere niveau af kontraktstyring.

Ingeniørens nye rolle

En af årsagerne til, at der forventes at være et større behov for kontraktstyring under den reviderede Green Book, skyldes ingeniørens nye rolle. Den oprindelige Clause 3 [Employer’s representative] er blevet erstattet af en ny Clause 3 [Engineer]. Således følger det af bestemmelsens nye ordlyd, at bygherre skal udpege en ingeniør, der skal handle på vegne af bygherren under kontrakten.

Den nye Sub-Clause 3.5 [Agreement or Determination] indeholder proceduren for ingeniørens ”determinations” under kontrakten. Inden ingeniøren træffer en afgørelse, skal denne rådføre sig med begge parter både i fællesskab og hver for sig. Ingeniørens rolle indebærer derfor et højere niveau af kontraktstyring i løbet af projektet.

Som det allerede kendes fra standardkontrakterne fra 2017, skal ingeniøren optræde “neutralt” mellem parterne, og ingeniøren må ikke anses for at handle på vegne af bygherren, når han træffer en afgørelse.

Ny procedure for claims

En anden årsag er den nye ”Claim procedure” i Clause 13. Bestemmelsen benytter hovedsageligt den mekanisme, der allerede kendes fra FIDIC’s standardkontrakter fra 2017. Men der er nogle væsentlige forskelle. I 2017-udgaven af Red Book og Yellow Book anføres det, at den part, der fremkommer med et krav, mister retten til erstatning i tilfælde af manglende rettidig reklamation (notice). Den opdaterede version af Green Book anfører i Sub-Clause 13.2.2, at enhver ret til erstatning skal “take account of the extent (if any) to which the failure [to provide notice] has prevented or prejudiced proper investigation of the claim, and/or mitigation of the effects of the claim event or circumstance”.

Omkostninger forbundet med forlængelse af projektperioden

Det mest markante nye element i den reviderede version er den nye bestemmelse om entreprenørens omkostninger i tilfælde af forlængelse af projektperioden. Entreprenøren får udbetalt et fast beløb, der under kontrakten defineres som “on-site and off-site overheads associated with a compensable extension of time, as stated in the Contract Data”. Disse faste omkostninger skal bygherren således dække ved betaling i henhold til en fast dagssats under hele perioden, hvor projektets udførelse forlænges. Omkostningerne gælder kun ved forlængelse af projektets udførelsesperiode og ikke ved afbrydelse eller forstyrrelser undervejs i projektet.

Der er i teorien allerede rejst adskillige spørgsmål ved denne nye bestemmelse og definitionen af begrebet ”prolongation costs”, herunder hvorvidt man som entreprenør vil være berettiget til betaling, hvis det fx er en anden entreprenør, der er årsag til forsinkelsen.

Entreprenørens erstatningsansvar

En anden væsentlig ændring er begrænsningen af entreprenørens samlede erstatningsansvar, hvor det nu er indføjet, at entreprenørens ansvar er begrænset til beløbet fastsat i kontrakten (”Contract Data”) eller (hvis et sådant beløb ikke er anført) entreprisesummen i entreprisekontrakten. Derudover vil ingen af parterne være ansvarlige for indirekte tab eller driftstab, medmindre dette er udtrykkeligt anført (Sub-Clause 1.10).

Vores kommentarer

Hensigten med FIDIC’s opdatering af Green Book har været at skabe en kontrakt, der er nem at bruge, og som kræver mindre administration og styring. De mange nye elementer og opdateringer kan gå hen og have den modsatte effekt.

Omvendt vil den opdaterede version sikre genkendelighed for brugerne af FIDIC’s Rainbow Suite og dermed udgøre et mere brugervenligt dokument.

Overordnet set har den reviderede udgave af Green Book sin berettigelse, og den udfylder et hul i FIDIC’s Rainbow Suite.

Hvis du vil vide mere om FIDIC’s standardkontrakter, opfordrer vi dig til at deltage i vores briefinger om emnet: Grøn, gul eller rød? Bliv klogere på, hvordan du bruger FIDIC på dit næste projekt.

Hvis du har brug for hjælp til at beslutte, om eller hvordan du kan implementere FIDIC’s Green Book, er du velkommen til at kontakte Mie Chatrine Fjeldbonde eller Christian Molt Wengel.

 

BRIEFING:

Mod på mere inspiration?

 Hør mere på vores aktuelle briefing om FIDIC kontrakter, forskelle og brugbarhed.

 Tilmelding sker her:

 København den 8. juni: Bliv klogere på FIDIC-kontrakter: RØD, GUL ELLER GRØN, HVAD SKAL DU VÆLGE? (København) | Molt Wengel (nemtilmeld.dk)

 Aarhus den 20. juni: Bliv klogere på FIDIC-kontrakter: RØD, GUL ELLER GRØN, HVAD SKAL DU VÆLGE? (Aarhus) | Molt Wengel (nemtilmeld.dk)